TV 1 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)- Thánh Vịnh 001 -

Hai con đường

 

1 Phúc cho người

không nghe lời kẻ dữ khuyên lơn,

không đứng lại nẻo đường của lũ tội nhân,

không ngồi chung chỗ cùng phường nhạo báng.

2 Nhưng thú vui để nơi thánh chỉ Yavê,

và ngày đêm ngâm mãi thánh chỉ của Người!

3 Kẻ ấy như cây trồng bên ngòi nước,

cứ mùa là sinh quả, lá không tàn,

hễ tra tay làm gì là nên việc.

4 Kẻ dữ không thế, [hẳn không thế]

nhưng chúng như trấu lép, gió cuốn bay.

5 Nên kẻ dữ không đứng vững khi phán xét,

và lũ tội nhân không nhập đoàn người công chính.

6 Vì đường kẻ dữ sẽ diệt vong.