Chương 56 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)III. Phần Thứ Ba Sách I-Sai-A

 

Lời hứa dành cho người ngoại bang

1 Ðức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,

thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,

và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

2 Phúc thay người làm như thế,

phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,

người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,

chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.

3 Người ngoại bang gắn bó cùng Ðức Chúa chớ nói rằng:

"Hẳn Ðức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người."

Người bị hoạn chớ nói: "Chính tôi đây là một cây khô."

4 Quả vậy, Ðức Chúa phán như sau: Nếu những người bị hoạn

mà vẫn giữ các ngày sa-bát Ta truyền,

và lựa chọn điều Ta ưa thích, cùng tuân thủ giao ước của Ta,

5 thì trong nhà và trong tường luỹ của Ta,

Ta sẽ cho chúng được lưu danh và có đài kỷ niệm;

như thế còn quý hơn con trai con gái.

Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn, không bao giờ bị ai xoá bỏ.

6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng Ðức Chúa

để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,

cùng trở nên tôi tớ của Người,

hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,

cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7 đều được Ta dẫn lên núi thánh

và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.

Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận

những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,

vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

8 Sấm ngôn của Ðức Chúa là Thiên Chúa,

Ðấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về:

Ngoài những người đã được tập hợp,

Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en.

9 Mọi thú vật ngoài đồng, hãy đến mà ăn;

tất cả thú trên rừng cũng vậy.

 

Các thủ lãnh bất xứng

10 Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì;

cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa,

chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi.

11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no.

Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì.

Cả bọn - chẳng trừ ai - mạnh ai theo đường nấy,

chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình.

12 "Lại đây! Ta sẽ đi tìm rượu ngon, sẽ tha hồ uống rượu mạnh,

ngày mai cũng lại như hôm nay, và còn nhiều hơn nữa."