Chương 41 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Vua Ky-rô, khí cụ của Ðức Chúa

1 Hỡi các đảo, hãy lắng nghe tôi,

mong các dân được thêm sức mạnh

tiến lại gần và lên tiếng nói!

Ta hãy cùng nhau ra toà nào!

2 Từ phương Ðông, ai đã cho xuất hiện người hùng

đi mở đường cho nền công chính?

Ai trao vào tay ông các dân các nước,

bắt mọi vua chúa phải phục quyền?

Ðao kiếm của ông làm chúng hoá ra như tro bụi,

cung nỏ của ông khiến chúng tán loạn tựa cọng rơm.

3 Ông đuổi bắt thù địch, ông tiến bước an toàn.

Trên đường đi, chân ông không chấm đất.

4 Ðiều đó, ai đã thực hiện, ai đã làm nên?

- Chính là Ðấng từ nguyên thuỷ

đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau.

Chính là Ta. Ta là Ðức Chúa, Ta là khởi nguyên,

và giữa những người của thời sau hết, Ta vẫn là Ta.

5 Các đảo nhìn thấy và hoảng sợ,

chân trời góc biển cũng chuyển rung, dõi theo sự việc và tiến tới.

6 Người nào cũng giúp đỡ đồng bạn

và nói với anh em mình: "Can đảm lên!"

7 Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,

kẻ dùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,

rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.

 

Thiên Chúa tuyển chọn và phù hộ Ít-ra-en

8 Nhưng phần ngươi, hỡi Ít-ra-en, tôi tớ của Ta,

hỡi Gia-cóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta,

9 Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất,

kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm.

Ta đã nói với ngươi: "Ngươi là tôi tớ Ta,

Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ.

10 Ðừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi.

Ðừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi.

Ta cho ngươi vững mạnh,

Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.

11 Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi

sẽ thẹn thùng xấu hổ,

và mọi kẻ gây hấn với ngươi

đều kể như không có và bị tiêu diệt.

12 Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy.

Những kẻ giao chiến với ngươi

sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi.

13 Vì Ta, Ðức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi,

Ðấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo:

"Ðừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.

14 Ðừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,

hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.

Chính Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa -,

Ðấng cứu chuộc ngươi là Ðức Thánh của Ít-ra-en."

15 Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa

vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn.

Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non,

sẽ làm cho các đồi nên như trấu.

16 Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi

và bão táp sẽ phân tán chúng.

Còn ngươi, vì Ðức Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ,

vì Ðức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.

17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ,

tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,

Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,

Ta sẽ không bỏ rơi chúng.

18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,

và khe suối dưới các lũng sâu.

Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,

biến đất khô nên mạch nước dồi dào.

19 Và trong vùng hoang địa,

Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu;

trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật

nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,

20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,

nghiền ngẫm và hiểu rằng:

điều ấy, bàn tay Ðức Chúa đã làm nên,

điều ấy, Ðức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.

 

Tượng thần là hư vô

21 Ðức Chúa phán: Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi!

Ðức Vua nhà Gia-cóp truyền: Hãy đưa ra luận chứng!

22 Chúng cứ đưa ra, và báo cho chúng tôi rõ những gì sẽ xảy đến!

Ðã có những điềm nào báo trước,

cứ nói đi, rồi chúng tôi sẽ quan tâm, và biết rõ hậu vận thế nào;

hay là cứ kể cho chúng tôi nghe những gì sẽ xảy đến.

23 Nói lên đi những gì sẽ xảy đến sau này,

cho chúng tôi nhận ra quý vị là thần, là chúa!

Bất kể quý vị làm điều lành hay điều dữ,

chúng tôi cũng sẽ táng đởm kinh hồn.

24 Quả thật các ngươi toàn là hư vô,

việc làm của các ngươi chẳng là gì hết.

Ai chọn các ngươi mà thờ, thật đáng kinh tởm.

25 Ta đã cho Ky-rô xuất hiện từ phương Bắc và nó đã tới;

từ phía mặt trời mọc, Ta đã gọi nó đích danh;

nó giẫm đạp lên hàng quyền quý

như người ta giẫm đạp bùn lầy,

như thợ gốm lấy chân nhào đất sét.

26 Ai đã loan tin từ thuở ban đầu cho chúng tôi được biết?

Ai đã loan tin từ thuở xa xưa để chúng tôi nói: "Ðúng vậy"?

nhưng không, chẳng ai cho biết, chẳng ai nói cho ai nghe,

chẳng ai được nghe các ngươi nói một lời!

27 Ðây rồi, người đầu tiên lên tiếng với Xi-on,

và Ta sẽ gửi đến cho Giê-ru-sa-lem kẻ loan báo tin mừng.

28 Ta đã nhìn xem: chẳng có một ai!

Trong bọn chúng, không một người cố vấn

để cho Ta hỏi ý, để đáp lại lời Ta!

29 Thế đó: tất cả bọn chúng là hư vô, công việc chúng làm là hư ảo,

tượng thần vàng bạc của chúng là hơi gió hư không!