Chương 54 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Giê-ru-sa-lem được phục hồi

1 Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;

hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,

vì con của phụ nữ bị bỏ rơi

thì đông hơn con của phụ nữ có chồng - Ðức Chúa phán.

2 Hãy nới rộng lều ngươi đang ở,

căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ.

Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc,

3 vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu,

dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc

và đến ở trong các thành bỏ hoang.

4 Ðừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ,

chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn.

Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân

và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.

5 Quả thế, Ðấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt

chính là Ðấng đã tác thành ngươi,

tôn danh Người là Ðức Chúa các đạo binh;

Ðấng chuộc ngươi về, chính là Ðức Thánh của Ít-ra-en,

tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.

6 Phải, Ðức Chúa đã gọi ngươi về,

như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.

"Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành?",

Thiên Chúa ngươi phán như vậy.

7 Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,

nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.

8 Lúc lửa giận bừng bừng,

Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,

nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,

Ðức Chúa, Ðấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng

hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,

cũng vậy, nay Ta thề

sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.

10 Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,

tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,

giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,

Ðức Chúa là Ðấng thương xót ngươi phán như vậy.

 

Giê-ru-sa-lem mới

11 Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an!

Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm,

nền móng ngươi, Ta đặt trên lam ngọc,

12 lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc,

các cửa thành ngươi, bằng pha lê,

tường trong luỹ ngoài, toàn đá quý.

13 Con cái ngươi, Ðức Chúa đều dạy dỗ,

chúng sẽ được vui hưởng thái bình.

14 Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính;

ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi,

sẽ thoát khỏi kinh hoàng,

vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.

15 Vậy, nếu có âm mưu nào, Ta sẽ không dự phần vào đó;

có ai mưu tính chuyện hại ngươi, trước mặt ngươi, nó sẽ té nhào.

16 Này chính Ta đã dựng nên thợ rèn biết đốt than thổi lửa

và tạo ra dụng cụ cho công việc phải làm;

cũng chính Ta dựng nên bọn người phá hoại

để gây thiệt hại mất mát.

17 Mọi khí cụ được chế ra nhằm chống lại ngươi

đều chẳng lợi hại gì;

bất cứ ai uốn lưỡi tố cáo ngươi, ngươi sẽ đem ra kết tội.

Ðó là phần sản nghiệp của những tôi trung Ðức Chúa,

đó là sự công chính Ta dành sẵn cho những người này

- sấm ngôn của Ðức Chúa.