Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/02/2018 đến 28/02/2018

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/02/2018 đến 28/02/2018

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Chủ Nhật 11/02/2018 0 0 0 500.000 Chúc tết Cha
Tồn đầu kỳ [4]:
9.735.000
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
0
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
0
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
9.735.000
Tổng Chi trong kỳ [9]:
500.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
9.235.000
Đầu trang