Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/01/2020 đến 31/01/2020

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/01/2020 đến 31/01/2020

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Thứ Hai 06/01/2020 0 0 0 360.000 2 thùng lavie cho gia trưởng dỡ hang đá + 200k chú Thanh sơn lại cổng nhà thờ.
2 Thứ Tư 22/01/2020 0 0 0 500.000 Chúc Tết cha sở
Tồn đầu kỳ [4]:
11.276.500
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
0
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
0
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
11.276.500
Tổng Chi trong kỳ [9]:
860.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
10.416.500
Đầu trang