Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/08/2019 đến 31/08/2019

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/08/2019 đến 31/08/2019

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Thứ Bảy 10/08/2019 0 0 0 2.100.000 Dự lễ bổn mạng Giáo hạt Phú Cường
2 Thứ Bảy 10/08/2019 0 1.750.000 1.750.000 0 A. Đại: 200k | A. Tuấn: 200k | A. Hồng Đức: 150k | A. Phiên: 150k | A. Nâu: 100k | A. Hưng: 200k | A. Sử: 150k | A. Minh: 200k | A. Thắng: 200k | Thầy Khâm: 200k | A. Quân: 200k
Tồn đầu kỳ [4]:
11.221.500
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
1.750.000
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
1.750.000
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
12.971.500
Tổng Chi trong kỳ [9]:
2.100.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
10.871.500
Đầu trang