Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/12/2018 đến 31/12/2018

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/12/2018 đến 31/12/2018

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Thứ Bảy 01/12/2018 0 200.000 200.000 0 Anh chi Cường Hồng ủng hộ
2 Chủ Nhật 02/12/2018 0 0 0 1.150.000 Mua thức ăn làm hang đá
Tồn đầu kỳ [4]:
9.761.500
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
200.000
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
200.000
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
9.961.500
Tổng Chi trong kỳ [9]:
1.150.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
8.811.500
Đầu trang