Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/04/2018 đến 30/04/2018

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/04/2018 đến 30/04/2018

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Chủ Nhật 01/04/2018 0 0 0 1.000.000 Mừng bổn mạng cha và thăm bác Tạo
2 Thứ Hai 16/04/2018 0 0 0 500.000 Mua hoa viếng đám tang anh Phêro Vĩnh Nguyên cùng ca đoàn TG
Tồn đầu kỳ [4]:
21.059.000
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
0
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
0
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
21.059.000
Tổng Chi trong kỳ [9]:
1.500.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
19.559.000
Đầu trang