Danh sách tài liệu


STT Tên File Download
1 Bản đồ ranh giới các giáo khu.docx | Mirror
2 PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO XỨ.doc | Mirror
3 PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO XỨ.pdf | Mirror
4 PHIẾU ĐĂNG KÝ RỬA TỘI.docx | Mirror
5 PHIẾU ĐĂNG KÝ RỬA TỘI.pdf | Mirror
6 Tờ khai trước khi kết hôn.docx | Mirror
7 Tờ khai trước khi kết hôn.pdf | Mirror