Chương 1 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn) 

Nhập đề

Chúa thăng thiên

1 Trong quyển thứ nhất, thưa Ngài Thêôphilô, tôi đã bàn về mọi điều Ðức Yêsu đã làm và đã dạy, 2 cho đến ngày Ngài siêu thăng, sau khi đã ban lời chỉ giáo cho các Tông đồ, mà thể theo Thánh Thần Ngài đã tuyển lựa.

3 Sau cuộc thương khó, Ngài đã cho họ thấy mình vẫn sống, với nhiều tang chứng đành rành. Suốt bốn mươi ngày, Ngài đã hiện ra cho họ và nói về Nước Thiên Chúa. 4 Và đang lúc đồng bàn với họ, Ngài đã truyền đã truyền dạy họ chớ rời khỏi Yêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Cha đã hứa: "Như các ngươi đã nghe Ta nói. 5 Vì chưng Yoan đã thanh tẩy bằng nước; còn các ngươi, không mấy ngày nữa, sẽ được thanh tẩy bằng Thánh thần".

6 Những người hội hiệp với nhau đó, mới hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa, phải chăng thời này là lúc Ngài khôi phục vương quyền cho Israel?" 7 Ngài nói cùng họ: "Không phải việc các ngươi là biết thời hay buổi Cha đã định do quyền riêng Người, 8 nhưng các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh thần đến trên các ngươi. Và các ngươi sẽ là chứng tá của ở Yêrusalem, trong toàn cõi Yuđê và Samari, và cho đến mút cùng cõi đất".

9 Nói thế rồi, Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. 10 Và đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này: có hai người, y phục trắng ngời đã đứng bên họ, 11 và nói: "Các ông, người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời? Ðức Yêsu đây, Ðấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cũng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời". 12 Bấy giờ họ trở về Yêrusalem, từ núi gọi là núi Cây Dầu, gần bên Yêrusalem, cách một khoảng đường ngày Hưu lễ.

 

I. Tin Mừng Trong Thế Giới Do Thái

1. Cộng Ðoàn Yêrusalem

 

Thành phần cộng đoàn tiên khởi

13 Khi vào rồi, họ lên lầu trên, chỗ họ lưu ngụ: (các ông) Phêrô, Yoan, Yacôbê, Anrê, Philip, Thôma, Batrhôlômêô, Matthêô, Yacôbê (con) của Alphê, Simôn Nhiệt Thành, Yuđa (con) của Yacôbê.

14 Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, và Maria, mẹ Ðức Yêsu và các anh em Ngài.

Matthya thay Yuđa

15 Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa các anh em -- một đám đông tề tựu lại, lối một trăm hai mươi nhân danh -- và nói:

16 "Thưa anh em, Kinh thánh phải được ứng nghiệm, lời Thánh Thần đã dùng miệng Ðavít để tiên báo về Yuđa, kẻ đem đường cho những người đến bắt Ðức Yêsu. 17 Y đã từng được liệt vào số chúng tôi, cùng đã được thông phần vào công việc phục vụ này. 18 Vậy mà y đã lấy tiền công phi nghĩa mà tậu một thửa đất, và nhào đầu xuống, y đã vỡ bụng, lòi ruột ra. 19 Sự ấy, mọi người ở Yêrusalem đều biết, khiến thửa đất kia đã được gọi -- theo tiếng của họ -- là Hakeldama, nghĩa là Ruộng máu! 20 Vì trong sách Thánh vịnh đã viết:

Trại của nó hãy thành hoang vu,

và đừng có ai ở lại trong đó.

Và: Chức vụ của nó, kẻ khác hãy cất lấy!

21 "Vậy trong hàng những người đã cùng đi với chúng tôi, suốt cả thời gian Chúa Yêsu đã ra vào giữa chúng tôi, 22 khởi từ lúc Yoan thanh tẩy, cho đến ngày Ðức Yêsu bị cất khỏi chúng tôi, phải chọn thêm một người để cùng với chúng tôi làm chứng cho sự sống lại của Ngài".

23 Họ đã đề cử hai người: Yuse, gọi là Barsabba, biệt danh là Giustô, và Matthya, 24 Rồi họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, là Ðấng thấu suốt lòng dạ mọi người, xin tỏ ra: trong hai người này, ai là kẻ Chúa chọn, 25 để kế chỗ trong công việc phục vụ và sứ mạng tông đồ này, mà Yuđa đã sa đọa bỏ trống, để đi vào chỗ dành riêng cho nó!" 26 Họ đã bỏ thăm, và thăm đã nhằm Matthya, và ông đã được liệt hàng với Mười một Tông đồ.