Chương 10 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)III. Thanh Minh Về Sứ Vụ Tông Ðồ

1. Ðáp Lại Những Lời Trách Móc Riêng Tư

 

Bị trách là nhu nhược

1 Chính tôi, Phaolô, nhân lòng hiền từ và nhân thứ của Ðức Kitô, tôi xin có lời khuyên nhủ anh em -- tôi, một kẻ trước mặt thì "khúm núm" với anh em, mà vắng mặt thì lại "làm oai" đối với anh em; 2 tôi xin làm sao chớ để khi có mặt, tôi phải ra uy dùng quyền, tôi tính phải bạo tay thi hành trên những người coi chúng tôi như thể chỉ biết theo quan điểm của xác thịt mà sống. 3 Trong xác thịt, phải, chúng tôi đang sống; nhưng chúng tôi không theo xác thịt mà chiến đấu! 4 Quả vì khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không thuộc về xác thịt, nhưng có quyền phép thần diệu, để triệt hạ các đồn lũy. (Nhờ đó) chúng tôi triệt hạ các lý luận, 5 và mọi kiểu dưng dưng tự cao chống lại sự biết Thiên Chúa; (nhờ đó chúng tôi) bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng mà vâng phục Ðức Kitô 6 và sẵn sàng trừng trị mọi kiểu bất tuân phục, một khi sự vâng phục của anh em đã được trọn hảo.

7 Ðiều sờ sờ trước mắt ấy, anh em hãy nhìn cho tỏ! Nếu ai tự thị mình thuộc về Ðức Kitô, kẻ ấy hãy nhận thức lấy điều này: kẻ ấy thuộc về Ðức Kitô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy. 8 Vì dẫu tôi có vinh vang quá đi phần nào về quyền Chúa đã ban cho chúng tôi -- để tài bồi, chứ nào có phải để triệt hạ anh em -- thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ, 9 để khỏi ra vẻ chỉ viết thư dọa nạt anh em suông thôi. 10 Vì có kẻ nói: Trong thư thì làm hùm làm hổ, nhưng đích thân có mặt thì ốm o xo bại nói chẳng ra hồn. 11 Xin kẻ ấy hãy nhận thức điều này: vắng mặt có sao bằng lời lẽ thư từ, thì có mặt chúng tôi cũng vậy, bằng việc làm.

Phaolô bị trách là có tham vọng

12 Vì chúng tôi đâu có dám sánh vai hay so đọ với ít người tự tuyên dương chính mình kia! Nhưng khi chính họ tự đặt lường mà lường lấy họ và tự mình lại sánh đọ với mình thì họ không được khôn! 13 Phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không vinh vang quá trớn. Trái lại chúng tôi lường mình theo lường, tức là điều Thiên Chúa đã qui định cho chúng tôi, phải đạt thấu tận nơi anh em. 14 Vì chúng tôi chẳng phải cố sức rướn mình, như thể đã không thấu đạt nơi anh em: vì chúng tôi đã đến nơi anh em với Tin mừng của Ðức Kitô trước tiên, 15 chứ không vinh vang quá trớn nhờ công lao của người khác; nhưng chúng tôi hi vọng rằng, một khi đức tin của anh em đã lớn mạnh, công việc của chúng tôi càng được khuếch trương nơi anh em, theo như điều đã qui định cho chúng tôi, cho đến vượt mức, 16 khiến có thể đem Tin mừng xa hơn vùng anh em nữa, -- hẳn không phải được vinh vang vì thành quả đã sẵn nơi điều qui định cho người khác. 17 Nhưng ai muốn vinh vang, thì hãy vinh vang trong Chúa. 18 Vì không phải ai tự tuyên dương cho mình, thì đã là người trúng tuyển nhưng là chính kẻ được Chúa tuyên dương.