Chương 9 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Trở lại việc quyên trợ

1 Về việc phục vụ các thánh, thì có viết cho anh em, tôi kể cũng bằng thừa. 2 Vì tôi biết lòng sốt sắng của anh em; điều đã làm tôi được tự hào mà khoe với các anh em vùng Makêdonia rằng: Xứ Akhaia đã sẵn từ năm ngoái. Và lòng nhiệt thành của anh em quả là mối khích lệ cho lắm người. 3 Dù sao, tôi cũng phái ít người anh em đi, kẻo lỡ ra lời khen lao của chúng tôi về anh em lại ra ngoa mất về đàng ấy, và để anh em được sẵn sàng như tôi đã nói. 4 Chẳng vậy, một khi những anh em người Makêdonia đến với tôi, mà lại thấy anh em vẫn chưa nhúc nhích, thì chúng tôi -- để khỏi nói là anh em -- sẽ phải chưng hửng bẻ mặt, giả sử có như thế! 5 Vậy tôi xét là cần phải xin ít người anh em đến với anh em trước và dự liệu việc phúc hậu đã báo trước đó; để việc được sẵn sàng, và thực là việc phúc hậu, chứ không phải là một thứ biển lận.

6 Vả chăng: gieo sẻn thì gặt sẻn; gieo hậu thì gặt hậu. 7 Mỗi người (hãy cho) tùy theo ý định của lòng mình, không cau có, không miễn cưỡng, vì có hớn hở mà dâng, Thiên Chúa mới chuộng. 8 Vả lại Thiên Chúa có quyền đổ tràn ân lộc mọi thứ xuống cho anh em, để anh em vừa được luôn luôn sung túc mọi bề, vừa còn dư giả mà làm việc phúc đức. 9 Như đã viết:

Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo,

đức công chính của người sẽ bền mãi mãi.

10 Ðấng đã cung cấp giống cho kẻ gieo, và bánh nuôi mình cho họ, tất sẽ cung cấp và làm dư dật giống anh em gieo, và sẽ cho sinh sôi nảy nở hoa quả công đức của anh em. 11 Anh em sẽ được nên phú túc mọi bề để thi hành mọi việc bác ái; điều ấy qua tay chúng tôi, sẽ làm dậy lên đến Thiên Chúa lòng biết ơn cảm mến. 12 Vì chưng việc phục vụ này, một thánh vụ thì phải hơn, chẳng những đắp điếm vào các nỗi thiếu thốn của các thánh, nhưng còn làm chan chứa bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. 13 Nhờ việc phục vụ này như tang chứng đành rành, họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa bởi thấy các anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng Ðức Kitô, cùng lòng đại lộ sẵn sàng chia sẻ với họ cũng như hết mọi người. 14 Còn họ, họ sẽ lấy lời cầu nguyện cho anh em mà tỏ lòng tha thiất đối với anh em, bởi nhận thấy ơn siêu vời Thiên Chúa đã ban cho anh em. 15 Ðội ơn Thiên Chúa vì lộc cả khôn lường Người ban!