Chương 3 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)1 Thế ra chúng tôi lại bắt đầu (nói hay, nói tốt) giới thiệu cho mình? hay như ít nhiều người, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu với anh em, hay của anh em? 2 Thư của chúng tôi, chính là anh em! viết nơi lòng chúng tôi, thư mà hết thảy mọi người đều nhận ra và đọc được. 3 Thì đã rõ:anh em là bức thư của Ðức Kitô, do tay chúng tôi soạn ra, viết không phải bằng mực, nhưng là bằng Thần khí của Thiên Chúa hằng sống; không phải trên những bia đá, mà là trên những bia lòng, bia thịt!

4 Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi dám tin chắc như thế, trước mặt Thiên Chúa. 5 Không phải là tự mình chúng tôi có sức cáng đáng nổi, hầu dám kể một điều gì như của mình, nhưng sức cáng đáng của chúng tôi là do tự Thiên Chúa, 6 Ðấng đã ban cho chúng tôi sức cáng đáng làm kẻ phục vụ Giao ước mới, không phải văn tự, mà là Thần khí, vì chưng văn tự thì giết chóc, Thần khí mới tác sinh!

Cái vinh của việc phục vụ Giao ước mới

7 Mà nếu việc phục vụ án chết, khắc từng chữ trên những tấm đá, đã rạng vẻ vinh quang, khiến cho con cái Israel không thể nhìn mặt Môsê được, bởi vinh quang - cái vinh quang chóng tàn - chói lọi nơi mặt ông, 8 thì sẽ rạng vinh quang hơn biết mấy, việc phục vụ giới Thần khí? 9 Vì nếu phục vụ án phạt là mối vinh quang, thì phục vụ sự công chính tất phải ứa tràn vinh quang hơn gấp bội. 10 Quả điều được vinh quang trong chức vụ ấy, khi so với vinh quang siêu vời này, ắt phải kể bằng không. 11 Vì nếu điều chóng tàn còn rạng vinh quang, thì điều cóm mãi tất phải rạng vinh quang hơn gấp bội!

12 Vậy bởi có lòng trông cậy như thế, nên chúng tôi được nhiều dạn dĩ, 13 chứ không phải như Môsê phủ màn trên mặt, không để cho con cái Israel nhìn thấy điều chóng tàn kia chấm dứt khi nào. 14 Nhưng tâm tư họ đã ra chai đá. Vì cho đến ngày này, cũng cái màn ấy vẫn còn rũ xuống khi họ đọc Giao ước cũ; chưa được vén lên, vì chỉ trong Ðức Kitô, nó mới được hủy đi! 15 Phải, cho đến ngày nay, phàm khi họ đọc Môsê, màn vẫn buông xuống trên lòng họ. 16 Phàm khi trở lại với Chúa, màn mới được cất đi. 17 Còn Chúa, Ngài là Thần khí; và đâu có Thần khí của Chúa, thì có tự do. 18 Còn chúng ta hết thảy, không màn che mặt, ta ngắm như rọi lại trong gương, vinh quang của Chúa; và nhờ cũng một hình ảnh ấy, ta được biến hình đổi dạng, từ vinh quang này đến vinh quang khác chiếu theo (năng lực) Thần khí của Chúa.