Chương 5 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)1 Quả ta biết: một khi nhà ta ở dưới đất, cái lều này, bị phá đi, thì ta có lâu đài do tự Thiên Chúa, cái nhà vĩnh cữu chốn thiên đài, không do tay phàm làm ra. 2 Vì này cớ sao ta rên siết, (vì) ta những khắc khoải được mặc trùm ngay lấy chốn ở thiên đài dành cho ta, 3 giả như mình còn mặc áo, chứ không phải đã ra trơ trụi. 4 Và thực bao lâu còn ở trong lều, ta rên siết -- ray rức bởi không muốn cởi áo, nhưng là mặc trùm lên trên --, ngõ hầu đồ chết dở này được vùi trong sự sống. 5 Ðấng làm ta được như thế, là chính Thiên Chúa, và Người đã ban bảo chứng Thần khí cho ta.

6 Vậy một lòng vững vàng luôn luôn, chúng tôi biết rằng trú ngụ nơi thân xác là xuất dương xa Chúa. -- 7 Vì chúng tôi bước đi bởi tin, chứ không phải vì thấy -- 8 Vậy chúng tôi vững vàng, và đành lòng xuất dương lìa xác, để được trú ngụ bên Chúa. 9 Bởi thế, dù là trú ngụ hay là xuất dương, chúng tôi tham vọng một điều: làm đẹp lòng Chúa. 10 Vì chưng ta hết thảy sẽ phải xuất đầu lộ diện trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời mình trong thân xác, xứng với các việc đã làm, hoặc lành hoặc dữ.

Tông đồ là sứ giả và được cộng sự với Thiên Chúa

11 Vậy được biết đường kính sợ Chúa, chúng tôi thuyết phục người ta; còn trước mặt Thiên Chúa, mọi sự nơi chúng tôi đã lộ cả; và trước lương tâm của anh em, tôi trông cậy là mọi sự cũng lộ rồi. 12 (Nói thế) không phải là chúng tôi lại (nói hay nói tốt để) giới thiệu mình với anh em; song chúng tôi muốn cho anh em có thể vinh vang vì chúng tôi mà có nền tảng, để có gì đáp lại những kẻ chỉ biết vênh váo ngoài mặt, chứ đáy lòng có dám đâu! 13 Vì hoặc chúng tôi có "mất trí", (là "mất trí") cho Thiên Chúa; hay có "khôn" (là "khôn") cho anh em. 14 Vì lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng tôi, bởi đã được xác tín rằng: Một Ðấng đã chết vì mọi người, vậy thì mọi người đều đã chết! 15 Và Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Ðấng chết và sống lại vì họ!

16 Cho nên từ nay chúng tôi không còn biết ai theo xác thịt nữa, và cho dẫu theo xác thịt, chúng tôi đã được biết Ðức Kitô, thì trái lại nay chúng tôi không còn biết (như thế) nữa. 17 Cho nên ai ở trong Ðức Kitô, kẻ ấy là tạo thành mới: cũ đã qua đi, và này mới đã thành sự!

18 Nhưng mọi sự đều do tự Thiên Chúa, Ðấng đã giảng hòa ta lại với chính mình Người, nhờ Ðức Kitô đã ban cho chúng tôi được giúp việc giảng hòa. 19 Ấy vì chính Thiên Chúa là Ðấng trong Ðức Kitô mưu cuộc giảng hòa thế gian với chính mình Người, không còn đếm xỉa đến các lỗi lầm của họ, và đặt trên chúng sứ mạng loan báo ơn giảng hòa. 20 Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Ðức Kitô, tin chắc rằng Thiên Chúa dùng chúng tôi khuyên bảo. Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. 21 Ðấng không hề biết tội, thì vì ta, Thiên Chúa đã cho làm thành sự tội, ngõ hầu trong Ngài ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa.