Chương 1 => 1 Macabê | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

I. Khai Ðề

 

Alexanđrô và các tướng kế vị

1 Sau khi Alexanđrô, con của Philip, người Makêđônia, xuất từ đất Kitim, đã đánh bại Ðarius vua Batư cùng Mêđi, và lên trị vì thay Ðarius, - ông đã trị vì Hylạp, - 2 ông đã giao chinh nhiều trận và đã chiếm nhiều thành trì và hạ sát vua chúa thiên hạ: 3 ông đã rảo khắp nơi đến tận mút cùng mặt đất và hôi chiến phẩm của bao là dân nước. Cõi đất đã ở yên hàn trước mặt ông. Lòng ông đâm ra tự cao tự đại. 4 Ông đã mộ một đạo binh hùng mạnh và đã bá chủ cá tỉnh, các dân nước, các vương hầu, và bắt họ phải triều cống cho ông. 5 Và sau đó, ông ngã bệnh liệt giường và biết mình sắp chết. 6 Ông triệu tập công thần của ông lại, những vị hiển hách, những bạn đồng trang đã lớn lên với ông từ lúc thiều thời; và ông đã phân chia nước ông cho họ, ngay khi ông còn sống. 7 Alexanđrô đã trị vì mười hai năm và ông đã chết. 8 Các công thần của ông đã xưng hùng xưng bá, mỗi người nơi lãnh vực của mình. 9 Hết thảy họ đều đội lấy vương miện sau khi ông chết, rồi con cháu họ sau họ, trải qua nhiều năm và gây ra bao nhiêu là sự dữ trên đất.

 

Antiôkhô Êpiphanê

Sự du nhập văn hoá Hilạp

10 Từ bọn họ đã xuất hiện một giống vô đạo, Antiôkhô Êpiphanê, con vua Antiôkhô, người đã làm con tin ở Rôma.

Ông lên làm vua năm một trăm ba muơi bảy, lịch triều Hilạp. 11 trong những ngày ấy, có những đứa vô loài xuất hiện từ Israel và chúng đã quến rũ được nhiều người mà rằng: "Ta hãy đi kết ước với các dân ngoại xung quanh ta, vì từ khi ta tách biệt với họ, thì ta đã chuốc lấy bao là họa khốn !" 12 Lời lẽ ấy, họ coi là phải; 13 ít người trong dân đon đả trẩy đi yết kiến vua, và ông đã ban phép cho họ sống theo thói tục dân ngoại; 14 họ đã xây thao trường ở Yêrusalem theo lề lối dân ngoại; 15 và làm lại cho mình qui đầu giả, rời bỏ Giao ước thánh và đặt mình dưới cùng một ách với các dân ngoại. Họ đã bán mình đi làm sư dữ.

 

Viễn chinh Aicập

Cướp phá Ðền thờ Yêrusalem

16 Một khi vương quyền xem ra đã vững, thì Antiôkhô dự tính bá chủ cả Aicập để được làm vua cả hai nước. 17 Ông đã xâm nhập Aicập với một đạo quân hùng hậu, cùng xe trận và voi, với kỵ mã và một hạm đội lớn, 18 và ông đã giao chiến với Ptôlêmê, vua Aicập. Ptôlêmê đã quay đầu bỏ chạy và nhiều người đã bị tử thương. 19 Quân binh chiếm cứ các thành trì đất Aicập, và (nhà vua) thu lấy chiến phẩm. 20 Rồi Antiôkhô trở về sau khi đã đánh bại Aicập, năm một trăm bốn mươi ba; ông tiến lên đất Israel và lên tận Yêrusalem với một đội quân hùng hậu. 21 Ông đã ngạo nghễ vào trong thánh điện và lấy bàn thờ vàng, trụ đăng, đèn sáng và tất cả các đồ phụ tùng, 22 bàn trưng hiến, quán tôn, chén, bình hương vàng nơi mặt tiền Ðền thờ, và ông lột hết hoành phi phía ngoài, 23 ông đã lấy bạc vàng, các đồ sang quí; ông đã lấy các kho tàng dấu kín mà ông kiếm ra được. 24 Lấy tất cả rồi, ông trở về xứ ông. Ông đã tung hoành chém giết và nói năng rất mực kiêu mạn. 25 Một đám tang lớn đã xãy ra trên đất Israel, khắp mọi nơi.

26 Ðầu mục và kỳ mục rên xiết,

nữ trinh và trai tráng tiêu điều,

nhan sắc nữ nhân biến dạng.

27 Tân lang xướng khúc ai ca,

người ngồi khuê phòng phải chịu tang sầu.

28 Ðất rẫy lụa đòi cơm vì đám dân cư

và tất cả nhà Yacob trùm lấy tủi hổ.

 

Quân Syri chiếm đóng Yêrusalem

29 Sau hai năm chẵn, vua sai trưởng ty thuế vụ đến trong các thành Yuđa; ông này đã đến Yêrusalem với một đạo quân hùng hậu. 30 Ông đã bày mưu gian, lấy những lời hoà nhã mà nói với họ, và họ đã tin ông; đoạn bất thần ông xông vào thành mà đánh phá tơi bời và giết hại một số đông dân chúng trong Israel. 31 Ông đã hôi của trong thành đoạn phóng hỏa, đập phá nhà cửa và tường thành xung quanh; 32 chúng đã bắt đi đày đàn bà, con trẻ và chiếm đoạt thú vật. 33 Ðoạn chúng xây thành Ðavit với tường lớn mạnh và tháp kiên cố, làm Thượng đồn; 34 chúng cho định cư ở đó dân ngoại tội lỗi, những đứa vô lại, và bọn này tăng cường thế lực trong đó. 35 Chúng chất chứa khí giới, lương thực, thâu góp của hôi được ở Yêrusalem mà trữ vào đó; chúng đã nên một tròng bẫy lớn.

36 Thật là ổ phục kích đối với thánh điện,

là địch thù ác ôn đối với Israel mọi thời.

37 Chúng đã đổ máu vô tội xung quanh thánh điện,

và làm nhơ uế thánh điện.

38 Vì họ, dân cư Yêrusalem bỏ trốn,

thành đã nên cư trú cho người xa lạ,

và hoá ra xa lạ với chính miêu duệ của mình,

và con cái thành đã phải bỏ thành.

39 Thánh điện của thnàh hoang tàn như chốn hoang vu.

Lễ lạy đổii thành đám tang,

Hưu lễ nên mối ô nhục,

vinh dự xưa biến thành khinh dể.

40 Xưa vinh bao nhiêu, rày nhục bấy nhiêu,

cao trọng đã đổi thành tang chế.

 

Thiết lập thờ bái ngoại đạo

41 Vua ban sắc chỉ trong toàn đế quốc truyền mọi người phải làm thành một dân duy nhất, 42 và mỗi người phải bỏ tục lệ của mình. Tất cả các dân ngoại đều đón nhận tuân theo lịnh vua, 43 và nhiều người trong Israel đã hưởng ứng việc thờ bái vua ra tế lễ cho tà thần và vi phạm Hưu lễ. 44 Vua sai sứ giả cầm chiếu chỉ đến Yêrusalem và các thành Yuđa, truyền phải đi theo tục lệ xa lạ đối với xứ sở, 45 cấm chỉ thượng hiến, tế lễ, quán tế nơi thánh điện và truyền vi phạm Hưu lễ và các lễ lạy, 46 phải làm cho thánh điện và các thánh ra uế tạp, 47 phải lập tế đàn, vi thờ, am thần; phải tế heo và các vật nhơ. 48 Ðể mặc các con trai không cắt bì, để mình ra ghê tởm bằng đủ thứ uế nhơ, phạm thánh, 49 khiến họ nhãng quên lề luật và đổi mọi luật điều. "50 Ai không tuân hành lịnh vua sẽ phải xử tử". 51 Ông đã ban sắc chỉ, lời lẽ như thế cho toàn quốc; ông đã đặt những viên giám sự trên toàn dân và truyền cho các thành Yuđa phải dâng tế lễ, không trừ thành nào.

52 Nhiều người trong dân đã hùa tập với chúng, tất cả những ai bỏ Lề luật, và họ đã gây nhiều sự dữ trong xứ. 53 Họ đã bắt Israel phải sống chui rúc trong mọi xó trú ẩn. 54 Ngày mười lăm Kislêu, năm -145, ông cho lịnh xây đồ ghê tởm hoang tàn trên tế đàn và xây bàn thờ trong các thành Yuđa ở xung quanh. 55 người ta huân yên nơi các cửa nhà và ở các công trường. 56 Những sách Lề luật chúng gặp thấy, thì chúng xé mà thiêu đi. 57 Ai bị bắt gặp có sách Giao ước, và ai còn dám tuân theo Lề luật, thì chiếu chỉ của vua lên án xử tử người ấy. 58 Chúng thi hành cường quyền trên Israel, trên những ai bị chúng lùng bắt, tháng này tháng khác trong các thành. 59 Ngày hai mươi lăm trong tháng, chúng thường tế lễ trên bàn thờ, dựng trên tế đàn. 60 Những phụ nữ đã để con cái chịu cắt bì, thì chúng xử theo giới lịnh, 61 và treo hài nhi nơi cổ họ, (chúng cũng xử tử cả) gia đình và những ai làm phép cắt bì cho các trẻ.

62 Lắm người trong Israel ở mạnh mẽ và can đảm, nhất định không ăn những đồ uế tục, 63 họ thà chết chứ không để mình bị nhơ uế vì thức ăn, và vi phạm Giao ước thánh. Và họ đã phải chết. 64 Một cơn thịnh nộ rất lớn lao đe dọa Israel.