Chương 11 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



B. Kiên Nhẫn Cần Thiết

 

Kêu gọi kiên nhẫn

1 Ấy vậy có cả đám mây nhân chứng lớn lao dường ấy quanh ta, thì cả ta nữa, ta hãy liệng đi quả tạ mọi thứ và tội lỗi bịn rịn, nắm lấy kiên nhẫn, ta hãy chạy vào trận tuyến chờ ta, 2 đăm nhìn lên Ðấng khơi nguồn và cũng viên thành đức tin, Ðức Yêsu, Ðấng, thay vì vui sướng chờ Ngài, thì đã kiên chịu khổ hình thập giá, không quản thẹn thuồng xấu hổ, và đã lên ngự bên hữu ngai của Thiên Chúa. 3 Hãy ngắm Ðấng đã từng chịu để những người tội lỗi chống báng Ngài, để anh khỏi ra bại hoại tâm thần, mà bỏ buông xuôi.

Ðược sửa dạy là phần con cái

4 Chiến đấu với tội, anh em vẫn chưa đến nỗi phải đổ máu ra mà chống trả. 5 Và anh em đã quên lời răn khuyên nói với anh em như những đứa con:

Con ơi, đừng có kinh màng việc Chúa sửa dạy vì bị Người quở trách, con đừng buông xuôi! 6 Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. 7 Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử anh em. Vì còn là con, kẻ người cha không dạy! 8 Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà!

9 Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống? 10 Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. 11 Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn; nhưng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập: tức là hoa quả bình an công chính.

Kêu gọi hiên ngang

12 Vì thế tay bủn rủn, gối rụng rời, anh em hãy tu chỉnh lại! 13 Hãy bạt đường hay chạy thẳng tắp cho chân anh em, để cái gì què quặt khỏi phải vẹo sai, nhưng phải hơn: để được an lành.

 

V. Ðàng Công Chính Tân Ước

 

1) Thời cánh chung: Hãy đề phòng!

Ðừng bắt chước Esau

14 Hãy theo đuổi bình an với mọi người, và sự thánh thiện, chẳng vậy không ai sẽ được thấy Chúa, 15 coi chừng đừng bê trễ hỏng mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo rễ đắng dót nào ngoi đầu gây rối, và làm nhiễm lây nhiều người. 16 Ðừng ai ra dâm dật hay vô loại như Esau, kẻ vì một thức ăn đã bán vãi quyền trưởng nam! 17 Mà anh em biết: sau này dẫu muốn hưởng cơ nghiệp chúc lành, nó đã bị loại thải, vì nó vô phương (làm cha) hối lại, dẫu đã khóc lóc cố tìm.

Hai nhiệm cục tôn giáo

18 Vì anh em không tiến lại gần cái gì rờ được, lửa bừng, mây ám, tối tăm, giông tố, 19 tiếng loa vang dậy, và lời nói thét gầm, khiến cho những kẻ nghe tránh né, xin đừng còn ngỏ lời với họ. 20 Vì họ đã không chịu nổi lịnh truyền: Dẫu là một thú vật, hễ đụng đến núi, thì phải ném đá. 21 Và cảnh tượng hãi hùng đến nỗi Môsê đã nói: Tôi những kinh hoàng và run rẩy. 22 Trái lại anh em đã tiến lại gần: núi Sion; thành của Thiên Chúa hằng sống; Yêrusalem thiên đài; vạn vạn Thiên thần trong ngày đại hội; 23 cộng đoàn những trưởng tử đã đăng sổ bộ trên trời; Thiên Chúa Ðấng phán xét mọi người; thần khí những người công chính đã được thành toàn; 24 Ðấng trung gian Giao ước mới, Ðức Yêsu; máu rảy lên tiếng át cả Abel.

Phải biết tuân phục hơn

25 Hãy coi chừng: anh em đừng né tránh Ðấng phán dạy; vì nếu những kẻ tránh né Ðấng tuyên sấm nơi trần gian đã không trốn thoát được, thì huống hồ là ta, nếu ta quay lưng cho Ðấng tuyên sấm tự trời; 26 tiếng Người bấy giờ đã làm đất rung chuyển, thì nay Người đã hứa rằng: Còn một lần nữa, Ta sẽ làm lay chuyển chẳng những đất mà thôi, nhưng cả trời nữa. 27 Mà tiếng "còn một lần nữa" cho thấy những điều bị rung chuyển sẽ bị đổi thay, vì là đã được làm ra, ngõ hầu những gì không bị rung chuyển sẽ cứ lưu tồn. 28 Bởi đó, được lĩnh lấy Nước không lay không chuyển, ta hãy biết ơn, nhờ vậy ta được phụng thờ đẹp lòng Thiên Chúa, một lòng túc kính giới sợ. 29 Vì Thiên Chúa chúng ta cũng là lửa thiêu.