Chương 8 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)C. Sự Thành Tựu Của Nhiệm Cục Mới

 

1) Tế vụ xưa bất cập và bị bãi

Tế vụ xưa là hình bóng

1 Mà đầu mối của các điều nói đây là: Ta có một vị Thượng tế như thế, Ngài đã lên ngự bên hữu ngai Ðấng oai nghi trên các tầng trời. 2 Chủ tế trong một thánh điện, một Nhà tạm chân thật, chính Chúa đã dựng lên, chứ không phải một người phàm. 3 Vì đã phàm là Thượng tế thì được thiết lập để tiến dâng lễ vật và hy sinh. Do đó nhất thiết vị này cũng phải có gì để tiến dâng. 4 Vậy nếu Ngài lại (tại chức) ở trần gian, thì ngay chức tư tế Ngài cũng không có, bởi đã có rồi những người tiến dâng lễ vật chiếu theo Lề luật. 5 Họ thì phụng sự cái mô phỏng, cái bóng của những điều thiên thai, theo như lời sấm đã truyền cho Môsê khi sắp hoàn thành Nhà tạm: Ngươi hãy nhìn xem, Người phán, và làm mọi sự chiếu theo mẫu đã trỏ cho Ngươi trên núi. 6 Mà kìa việc tế tự trao phần Ngài lại khác hẳn, cũng như Ngài là môi giới cho một Giao ước hoàn hảo gấp bội, mà hiến chương là những lời hứa tối hảo.

Giao ước cũ tạm thời

7 Vì nếu Giao ước thứ nhất đã không có gì trách được, thì tìm đâu ra chỗ cho một Giao ước thứ hai? 8 Quả Người đã khiển trách mà nói:

Này sẽ đến những ngày, Chúa phán

với nhà Israel, với nhà Yuđa, Ta sẽ ký kết một Giao ước mới,

9 không theo Giao ước Ta đã làm cho ông cha chúng,

ngày Ta đã cầm tay chúng mà đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập.

Bởi vì chúng đã không lưu lại trong Giao ước của Ta,

thì Ta cũng đã chẳng màng đến chúng, Chúa phán.

10 Vì này là Giao ước sẽ an bài cho nhà Israel,

sau những ngày ấy, Chúa phán.

Ta sẽ ban luật điều của Ta xuống trí khôn chúng,

và nơi lòng dạ chúng Ta sẽ khắc vào;

và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,

và chúng sẽ là dân của Ta.

11 Chúng sẽ không còn phải dạy nhau,

mỗi người với kẻ đồng hương,

mỗi người với anh em mình, mà rằng:

Hãy biết Chúa!

Vì hết thảy chúng sẽ biết Ta, từ kẻ bé đến người lớn.

12 Vì Ta sẽ dung thứ các điều bất lương chúng làm.

Và tội lỗi của chúng, Ta sẽ không còn nhớ đến nữa.

13 Trong khi nói: "mới", thì Người đã cho Giao ước thứ nhất là cũ. Mà cũ, hủ, thì đã gần tàn!