Chương 9 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Qui chế phụng vụ xưa bất lực

1 Vậy Giao ước thứ nhất cũng đã có những nghi tiết phụng sự Ðền Thánh, thuộc về thế gian này. 2 Vì một nhà tạm đã được trần thiết, nhà tạm thứ nhất, nơi có trụ đăng, án giang cùng bánh trưng hiến, -- gọi là cung thánh... 3 Còn sau bức màn thứ hai, thì có nhà tạm gọi là Cực thánh: 4 chứa hương án, và Khám Giao ước dát vàng mọi mặt, trong có bình vàng đựng manna, cây gậy đâm chồi nảy lộc của Aharôn, các tấm bia Giao ước; 5và bên trên Khám, các Kêrubin vinh quang rợp bóng trên Bàn Xá Tội. Về các điều ấy, bây giờ không tiện bàn đến cặn kẽ.

6 Mọi sự đã được trần thiết như thế rồi, thì nơi nhà tạm thứ nhất, bất kỳ lúc nào, các tư tế được vào mà cử hành các việc phụng sự. 7 Còn nơi nhà tạm thứ hai, mỗi năm một lần, một mình Thượng tế được vào, không thể đem theo máu mà hiến dâng vì tội sãnh của mình và của dân. 8 Thánh Thần muốn tỏ cho biết là đường vào thánh điện chưa được tỏ hiện bao lâu Nhà tạm thứ nhất vẫn tồn địa vị. 9 Ðiều ấy làm tỉ dụ cho buổi hiện thời: chiếu theo đó thì chỉ được hiến dâng những lễ vật là hi sinh không tài nào làm được cho con người phụng sự nên thành toàn chiếu theo lương tâm. 10 Ðó chỉ là những nghi tiết về của ăn thức uống, và thanh tẩy đủ loại: những nghi tiết thuộc xác thịt, đặt đó bao lâu chưa đến thời tu chỉnh.

 

2) Lễ tế của Chúa Kitô chug cục và hiệu nghiệm

Qui chế mới hiệu nghiệm

11 Nhưng Ðức Kitô đã đến như Thượng tế của phúc lành lai thời, nhờ một Nhà tạm lớn lao và trọn lành hơn, không phải nhân tạo, nghĩa là không thuộc về tạo thành này, 12 không phải nhờ máu dê hay máu bê, nhưng là nhờ chính Máu của Ngài, Ngài đã vào thánh điện -- duy chỉ một lần -- sau khi đã thành đạt việc cứu chuộc muôn đời. 13 Vì nếu máu dê máu bò và tro tàn thân con bò cái rảy trên những nhiễm uế còn thánh hóa cho họ được trong sạch về phần xác, 14 thì Máu của Ðức Kitô, Ðấng nhờ Thần khí hằng có mà tiến mình làm (hy sinh) vô tì tích dâng lên Thiên Chúa, sẽ tẩy sạch lương tâm ta hơn biết mấy khỏi các việc chết mà phụng sự Thiên Chúa hằng sống!

Giao ước mới

15 Và vì thế Ngài là trung gian cho một Giao ước mới, ngõ hầu nhờ một cái chết đã xảy đến để chuộc những tội phạm thời Giao ước thứ nhất, những kẻ được kêu gọi có phương lĩnh lấy cơ nghiệp đời đời đã hứa cho họ.16 Vả đâu có chúc thư thì nhất thiết phải đính kèm cái chết của người làm chúc thư. 17 Vì người ta quá cố rồi, chúc thư mới vững, bởi nó chẳng có hiệu lực gì bao lâu người làm chúc thư còn sống. 18 Do đó Giao ước thứ nhất cũng đã khai sáng bằng máu: 19 vì sau khi Môsê đã tuyên bố cho toàn dân các khoản của Lề luật, thì ông lấy máu bê, máu dê, làm một với nước và phẩm cánh kiến cùng bài hương, mà rảy quyển sách và toàn dân, 20mà rằng: Này là máu Giao ước Thiên Chúa đã truyền cho các ngươi. 21 Và Nhà tạm và hết thảy các đồ phụng sự, ông cũng rảy máu như vậy. 22 Và hầu hết mọi sự đều được tẩy sạch bằng máu chiếu theo Lề luật. Và máu không đổ, thì tội vạ không tha. 23 Vậy nếu những điều mô phỏng các sự trên trời đã nhờ các (nghi tiết) ấy mà được tẩy sạch, thì nhất thiết những điều thiên thai (phải được tẩy sạch) nhờ những lễ tế hoàn hảo hơn thế nữa.

Mở cửa thiên đàng

24 Quả thế, không phải là một thánh điện nhân tạo, bản sao (của thánh điện) chân thật mà Ðức Kitô đã vào; nhưng là chính Thiên Ðàng, để nay hiện diện trước nhan Thiên Chúa vì ta, 25 không phải là để dâng đi dâng lại mình Ngài nhiều lần, một cách như vị Thượng tế hằng năm đi vào thánh điện với máu tha vật. 26 Vì chẳng vậy, Ngài đã phải chịu nạn nhiều lần từ khi tạo thiên lập địa. Kỳ thực, chỉ có một lần, vào lúc mãn thế, Ngài đã tỏ hiện để khử trừ sự tội nhờ việc hi sinh của Ngài. 27 Và cũng một thể như đã định cho người ta là phải chết một lần, còn sau đó thì có phán xét, 28 cũng vậy Ðức Kitô, sau khi đã hiến dâng mình một lần để cất tội lỗi của nhiều người, thì một lần thứ hai -- không còn vì tội -- Ngài sẽ hiện đến cho những kẻ ngóng đợi Ngài, hòng được cứu rỗi.