Chương 2 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Khuyên nhủ:

Ðừng nhãng bỏ ơn cứu rỗi

1 Bởi thế ta càng phải chú ý hơn gấp bội vào các điều đã nghe kẻo bị giạt trôi đi mất. 2 Vì nếu lời các Thiên thần phán ra còn có hiệu lực và mọi điều vi phạm và bất tuân đều phải đền phạt thẳng nhặt, 3 thì làm sao chúng ta đây sẽ trông thoát được, một khi đã lãng bỏ ơn cứu rỗi lớn lao như thế, khởi đầu thì chính Chúa phán ra, rồi được các kẻ nghe chứng thực là có hiệu lực cho ta, 4 kèm với lời chứng của Thiên Chúa là dấu lạ điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh thần thông ban thể theo ý Người.

Hạ xuống, nhắc lên

5 Vì không phải dưới quyền Thiên thần mà Người đã đặt vũ hoàn tương lai ta nói đây.

6 Nhưng có người cam quyết nơi kia rằng:

Phàm nhân là gì để Người nhớ đến,

hay con người là gì để Người phải bận tâm:

7 So với Thần thiêng Người đã để thua chốc lát,

vinh dự huy hoàng là triều thiên Người ban tặng.

8 Muôn sự Người đã đặt cả dưới chân.

Vì khi nói: Muôn sự Người đã đặt dưới quyền Ngài, thì Người đã không để điều gì xẩy luột quyền Ngài. Nhưng hiện nay, ta chưa thấy muôn sự quy phục quyền Ngài. 9 Song Ðấng đã thua các Thiên thần chốc lát, ta thấy Ngài, Ðức Yêsu, ngang qua thống khổ tử nạn mà được vinh dự huy hoàng làm triều thiên ban tặng, nên do ân sủng của Thiên Chúa (và) vì mọi người mà Ngài đã nếm biết cái chết.

10 Quả là thích hợp việc Ðấng có vạn vật vì Người và do bởi Người tra tay hướng dẫn số đông con cái về phúc vinh quang, thì đã dùng thống khổ luyện cho thành toàn Ðấng khơi nguồn cứu rỗi, 11 vì Ðấng tác thánh và những người được thánh hóa do lai là một. Vì lẽ ấy Ngài không sượng gọi họ là anh em, 12 mà rằng:

Tôi sẽ loan báo danh Người cho anh em tôi, giữa đám hội, tôi sẽ ngợi khen Người.

13 Và còn nữa:

Phần tôi, tôi sẽ tin cậy vào Người.

và còn nữa:

Này tôi và con cái Thiên Chúa đã ban cho tôi.

14 Vậy bởi vì con cái có chung máu thịt với nhau, thì phần Ngài, giống y như vậy, các điều ấy Ngài cũng đã thông chia, ngõ hầu nhờ sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết, tức là quỉ ma, 15 và giải thoát những kẻ vì sợ chết mà suốt cả bình sinh sa vòng nô lệ. 16 Vì thiết tưởng không phải Thiên Thần được Ngài bao bọc, nhưng Ngài bao bọc dòng giống Abraham.

17 Do đó, trong mọi sự, Ngài đã nên giống các anh em Ngài, để trở thành vị Thượng tế lo việc Thiên Chúa, vừa biết xót thương vừa trung tín, cốt để lo tạ tội cho dân. 18 Vì đã trải qua thử thách bằng đau khổ, thì Ngài có thể đáp cứu những ai chịu thử thách.