Chương 5 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Tư cách của một thượng tế

1 Vì chưng mọi Thượng tế lấy giữa loài người thì được đặt lo việc Thiên Chúa thay cho loài người, để hiến dâng lễ vật và hy sinh tạ tội; 2 Ngài có thể chạnh thương những kẻ u mê lầm lạc, vì chính Ngài cũng lâm phải yếu đuối tư bề. 3 Và vì yếu đuối, thì cũng như cho dân, Ngài phải dâng lễ đền tội cho mình. 4 Và vinh dự ấy, không ai lấy được cho mình, nhưng phải là kẻ được Thiên Chúa kêu gọi, cũng một thể như Aharôn.

Áp dụng cho Chúa Kitô

5 Thì cũng vậy, Ðức Kitô đã không tôn vinh mình làm Thượng tế, nhưng Ðấng đã nói cùng Ngài:

Ngươi là Con Ta, chính Ta, hôm nay, Ta đã sinh ra Ngươi,

6 thì chiếu theo lời khác nữa, lại phán:

Người là tư tế đời đời theo kiểu Melkiseđek.

7 Vào những ngày còn trong thân xác, Ngài đã dâng lên cho Ðấng có thể cứu Ngài khỏi chết, những lời cầu xin khẩn nguyện với lớn tiếng kêu van cùng nước mắt, và Ngài đã được nhậm lời thoát khỏi sự sợ hãi. 8 Dẫu là Con, Ngài đã phải đau khổ dãi dầu, mà học cho biết vâng phục. 9 Và một khi đã thành toàn, Ngài đã nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài, 10 được tuyên bố, do bởi Thiên Chúa, là Thượng tế theo kiểu Melkiseđek.

 

III. Chúa Yêsu Thượng Tế Theo Kiểu Melkiseđek

A. Khuyến Cáo: Thái Ðộ Ðộc Giả

Giá Trị Của Lời Thiên Chúa Thề

 

Thái độ của độc giả

11 Về điều ấy, lời lẽ còn nhiều nan giải khó nói, vì anh em đã ra ơ thờ lãnh đạm với việc nghe giảng. 12 Vì với thời gian, đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh em lại cần phải để người ta dạy lại cho những điều yếu lược, sơ học về các sấm ngôn của Thiên Chúa; anh em lại đã cần phải dùng sữa, không dùng nổi đồ ăn chắc bụng. 13 Vì phàm ai phải dùng đến sữa, ắt là khờ khạo về đạo lý công chính, bởi nó vẫn là trẻ con. 14Còn của ăn chắc bụng là phần hạng người trưởng thành, những người bởi được nếp quen, thì quan năng sành sỏi biện phân ra được điều lành điều dữ.