Chương 4 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Sự an nghỉ của Thiên Chúa

1 Vậy ta phải sợ là trong khi lời hứa được vào nơi an nghỉ của Người còn lưu tồn, có kẻ bị xét là đã hỏng dịp! 2 Vì ta cũng đã được lĩnh lấy Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời đã nghe bảo đã chẳng sinh ích gì cho họ, bởi không được tin để thấm nhuần vào những kẻ đã nghe. 3 Quả ta, những kẻ tin, ta được vào nơi an nghỉ, chiếu theo điều đã phán:

Như Ta đã thịnh nộ mà thề:

Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Ta, dẫu rằng công việc đã liễu thành từ lúc tạo thiên lập địa. 4 Vì chưng, về ngày thứ bảy thì đã phán thế này:

Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc Người làm.

5 (Chính việc nghỉ ngơi đó) lại được nói trong câu:

Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Ta.

Một ngày hôm nay mới

6 Vậy, bởi vì phải nhận là có những kẻ vào đó được, và đàng khác những người đã được nghe Tin Mừng ấy trước hết đã không vào được vì ngỗ nghịch, 7 thì Người ra hạn còn có một ngày nữa, "hôm nay", khi Người dùng Ðavít mà phán bảo sau bao nhiêu thời gian, chiếu theo điều đã nói trước này:

Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người, thì chớ cứng lòng...

8 Quả nếu Yêsu kia đã cho họ được an nghỉ, thì Người đã chẳng nói đến một ngày khác sau đó.

9 Vậy phải nhận là có một Hưu tức dành cho dân của Thiên Chúa. 10 Vì Ðấng đã vào nơi an nghỉ của Người, thì cả Ngài nữa cũng đã nghỉ công việc của Ngài, y như Thiên Chúa với công việc của Người. 11 Vậy ta hãy hăm hở gắng vào nơi an nghỉ ấy, để đừng có ai theo cũng một gương ngỗ nghịch kia, mà phải đọa!

Lời Thiên Chúa

12 Quả thế, Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ. 13 Trước mặt Người không tạo vật nào lại là u uẩn; phải, trước mắt Người, mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo, với Người, ta phải trả lẽ!

14 Vậy được có Thượng tế lớn lao đã ngang qua các tầng trời, Ðức Yêsu, Con Thiên Chúa, ta hãy nắm giữ tín điều!

 

B. Chúa Yêsu, Thượng Tế Ðầy Tình Thương Xót

 

Vào đề

15 Quả thế, Thượng tế ta có không phải là người không thể cảm thông với nỗi yếu hèn của ta, song là Ðấng đã dãi dầu thử thách, muôn sự đều tương tợ, trừ phi là tội. 16 Vậy ta hãy dạn dĩ tiến lại gần ngai ân sủng, hòng được đáp cứu đúng thời.