Chương 10 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)D. Nguyên Nhân Cứu Rỗi Muôn Ðời

 

Lễ tế của Lề luật bất cập

1 Vì chưng, chỉ rọi bóng các phúc lành lai thời, chứ không có chính hình ảnh của thực tại, và dựa vào cũng những lễ tế một kiểu, cứ hằng năm người ta dâng lên mãi mãi, Lề luật tất không bao giờ có thể làm cho các kẻ lại gần (Thiên Chúa) được nên thành toàn. 2 Há người ta lạ không thôi tế lễ rồi sao, nếu quả như những người thờ bái đã được lương tâm sạch tội, bởi một lần đã được tẩy sạch rồi? 3 Nhưng trái lại tội lỗi (không sạch) mà là được nhắc lại mỗi năm!

Các lễ tế được thay thế bằng lễ tế độc nhất của Chúa Yêsu

4 Vì chưng máu bò máu dê không thể nào khử trừ được tội lỗi.

5 Bởi đó lúc vào trần gian Ngài nói:

Hi sinh cùng lễ vật Người ta chẳng màng,

nhưng Người đã nắn nên thân xác cho con,

6 Các lễ toàn thiêu cùng tạ tội, Người đã chẳng đoái.

7 Bấy giờ, con nói: Này con đến,

-- trong cuốn sách đã viết về con --

để thi hành ý muốn Người, lạy Thiên Chúa.

8 Trên kia, thì rằng: các hi sinh cùng lễ vật, các lễ toàn thiêu cùng tạ tội, Người đã không màng, không đoái, -- các điều ấy được hiến dâng chiếu theo Lề luật -- 9 bấy giờ Ngài đã nói: Này con đến để thi hành ý muốn Người. Ngài loại bỏ điều trước, để thiết lập điều sau. 10 Chính trong ý muốn ấy, mà ta đã được tác thánh, nhờ việc Ðức Yêsu Kitô đã hiến dâng mình Ngài -- duy chỉ một lần.

Tư tế độc nhất thay các tư tế Cựu ước

11 Và trong khi mọi tư tế ngày ngày đứng lên tế tự và dâng đi dâng lại nhiều lần cùng những lễ tế một kiểu, những lễ tế không bao giờ có thể khử trừ được tội lỗi, 12 thì sau khi đã dâng lễ tế độc nhất của Ngài vì tội lỗi, Ngài đã lên ngự mãi mãi bên hữu Thiên Chúa, 13 từ nay đợi cho quân thù của Ngài phải đặt làm bệ chân Ngài. 14 Vì bởi việc tiến dâng độc nhất, Ngài đã làm cho những kẻ được tác thánh nên thành toàn mãi mãi.

Giao ước mới không cần lễ tế nào khác

15 Vả lại đó là điều Thánh Thần đoan chứng với ta. Vì sau khi đã nói:

16 Này là Giao ước Ta sẽ an bài cho chúng,

thì, sau những ngày ấy, Chúa phán:

Ta sẽ ban luật điều của Ta,

nơi lòng dạ chúng và nơi trí khôn chúng

Ta sẽ khắc vào.

17 Và tội lỗi của chúng, các việc gian ác chúng làm

Ta sẽ không còn nhớ đến.

18 Mà ở đâu tội lỗi được tha, thì không còn việc dâng lễ vì tội nữa!

 

E. Khuyên Nhủ: Giữ Vững Ơn Ðã Ðược

 

Tin, Cậy, Mến

19 Vậy, hỡi anh em, một khi được dạn dĩ để vào thánh điện nhờ Bửu huyết của Ðức Yêsu, -- 20 Con đường Ngài đã khai quang cho ta, tân kỳ và sống động, xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài -- 21 (một khi ta có) vị tư tế lớn lao trên nhà của Thiên Chúa, 22 ta hãy tiến lại, với một lòng chân thành sung mãn về đức tin, bởi đã được rảy (máu làm cho) lòng dạ sạch khỏi tâm tà; và khi thân mình đã được tắm gội bằng nước sạch trong,23 ta hãy nắm giữ không nao tín điều về niềm hi vọng, vì Người trung tín, Ðấng đã ban lời hứa! 24 Ta hãy nghĩ đến nhau mà lo đôn đốc lòng mến cùng các việc lành, 25 không bỏ bê việc nhóm hội với nhau, như đã thành thói quen cho ít nhiều người, một hãy khích lệ nhau (về điều ấy), và phải bội phần hơn nữa, một khi anh em thấy Ngày đến gần.

Khốn cho kẻ chối đạo

26 Vì chưng nếu ta cố tình phạm tội, sau khi đã lĩnh lấy tri thức về sự thật, thì không còn có tế lễ đền tội nữa, 27 nhưng là viễn tượng đáng kinh hãi: cuộc phán xét và lửa bừng bừng sẽ thiêu phường đối địch. 28 Kẻ nào phạm Luật Môsê, tất phải chết, không được dung thứ, theo chứng của hai hay ba người, 29 thế thì anh em thử nghĩ xem, còn đáng phải chịu một hình phạt dữ dằn hơn gấp mấy, kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã kể máu giao ước đã tác thánh mình dường đồ phàm tục, và đã lăng mạ Thần Khí ân sủng? 30 Vì ta biết ai đã nói: Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả. Và lại hứa: Chúa sẽ phán xét dân Người. 31 Kinh hãi thật, phải sa tay Thiên Chúa hằng sống!

Nhìn lại quá khứ đáng mừng

32 Nhưng hãy nhớ lại những ngày thuở trước, thời vừa được sáng soi, anh em phải chịu đựng bao là đau khổ xông đánh: 33 một đàng thì bị bêu nhuốc với chửi bới và hiếp đáp, đàng khác thì lại liên đới với những người phải qua cũng đồng một cảnh. 34 Vì chưng anh em đã chung phần đau khổ với những kẻ bị tù tội; và của cải bị tước đoạt, anh em đã vui mừng đón nhận, bởi biết rằng mình có những của cải hoàn hảo hơn và lại lâu bền. 35Vậy sự dạn dĩ của anh em, anh em đừng có ném đi! Ðó là điều sẽ được thưởng công bội hậu.

Hãy kiên nhẫn trong lòng tin

36 Quả anh em cần phải có lòng kiên nhẫn, ngõ hầu sau khi đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, anh em được lĩnh lấy điều đã hứa. 37 Vì chỉ còn lát nữa, có là bao, có là bao!

Ðấng phải đến sẽ đến, và Ngài sẽ không trì hoãn.

38 Mà kẻ công chính của Ta, do bởi tin sẽ sống.

Và nếu nó tháo lui, thì hồn ta không vui thỏa nơi nó.

39 Còn ta, ta không phải là hạng người đánh tháo để phải hư vong, nhưng là người của lòng tin, để bảo tồn lấy linh hồn!