Chương 1 => 2 Macabê | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

I. Thư Cho Dothái Kiều Ở Aicập

Thư I

 

1 Các anh em Dothái ở Yêrusalem và trong xứ Yuđê kính gửi các anh em Dothái ở Aicập, lời chào bình an hạnh phúc! 2 Nguyện xin Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho anh em và nhớ đến Giao ước của Người với Abraham, Ysaac và Yacob, những tôi trung của Người. 3 Xin Người ban cho anh em một tấm lòng để kính thờ Người và làm theo ý Người với lòng quảng đại và hồn đầy thiện chí. 4 Xin mở lòng anh em vâng theo lời Lề luật và giới lịnh của Người và (xin Người) kiến tạo bình an, 5 và khấng nhậm lời anh em cầu xin mà giảng hòa với anh em và đừng bỏ anh em trong cơn khốn khó. 6 Ðó là những lời chúng tôi khẩn nguyện cho anh em. 7 Dưới triều vua Ðêmêtrius, năm -169, chúng tôi, những người Dothái, chúng tôi đã viết cho anh em: "Trong quẫn bách tột cùng giáng xuống chúng tôi suốt những năm ấy, kể từ khi Yasôn và bè lũ đã phản bội Ðất nước Thánh, 8 cùng đã phóng hỏa cổng thành và đổ máu vô tội, chúng tôi đã cầu xin Chúa và đã được nhậm lời. Chúng tôi đã dâng lễ tế cùng bột tinh lúa miến; chúng tôi đã chưng đèn và đặt bánh". 9 Vậy nay anh em hãy mừng các ngày của Lễ Nhà tạm tháng Kislêu, năm -188.

 

Thư II

 

10 Những người ở Yêrusalem và Yuđê, cùng với Lão viện và Yuđa, gửi lời chào và chúc khang ninh cho Aristôbulô, thái sư của vua Ptôlêmê, hậu duệ của các vị tư tế chịu xức dầu cùng những người Dothái ở Aicập.

 

Antiôkhô bị nạn

11 Ðược Thiên Chúa cứu khỏi những mối nguy ngập cả thể, chúng tôi hết lòng tạ ơn Người, vì chúng tôi phải đương đầu với một vị hoàng đế. 12 Quả nhiên chính Ngươi đã cho cuối đi những kẻ đã xông đánh thành thánh. 13 Vì chưng tướng (của chúng) đã trẩy đi Batư với một đạo binh coi như vô địch, đã bị đánh tơi bời trong đền thờ Nanaia, nhờ xảo kế các tư tế của Nanaia bày ra. 14 Viện cớ là để kết duyên với nữ thần, Antiôkhô đi đến nơi ấy cùng với thân hữu của y, với dụng ý là đoạt lấy của cải đầy dẫy ở đó như của hồi môn. 15 Sau khi các tư tế của đền thờ Nanaia đã trưng bày các của ấy, y cùng một số ít người tiến vào hành lang của miếu điện. Antiôkhô vừa vào, thì họ đóng chặt đền thờ lại, 16 đoạn họ mở cửa bí mật trên trần nhà mà ném đá xuống như sét đánh trên vị tướng ấy, họ băm ra thành mảnh và chặt các thủ cấp mà liệng ra cho những người ở bên ngoài. 17 Ðáng chúc tụng thay Thiên Chúa chúng ta về mọi phương diện, Ðấng đã phó nộp những quân vô đạo.

 

Lửa tế lễ

18 Sắp mừng vào ngày 25 tháng Kislêu việc thánh tẩy Ðền thờ, chúng tôi thiết nghĩ là nên ngỏ cho anh em hay điều ấy, ngõ hầu cả anh em nữa, anh em cũng mừng (một cách như) lễ Nhà tạm và lễ Lửa (đã xuất hiện) khi xây xong Ðền thờ và Tế đàn Nêhêmya đã dâng lễ tế. 19 Số là khi tổ tiên chúng ta bị bắt dẫn đi Batư, thì những tư tế đạo đức thời ấy đã lấy trộm lửa nơi tế đàn đem giấu nơi một bộng giếng cạn khô, và họ đã giấu kỹ đến nỗi không ai biết được chỗ nào. 20 Nhiều năm qua, khi Thiên Chúa khấng định, Nêhêmya được vua Batư sai đi, đã phái con cháu những vị tư tế đã giấu lửa xưa đi tìm. Những người này đã ngỏ cho chúng tôi hay là họ không tìm ra lửa, nhưng chỉ có một thứ nước đặc. (Nêhêmya) đã truyền cho họ cứ múc lấy đem về. 21 Khi các đồ cần cho lễ tế đã chất lên, Nêhêmya truyền cho các tư tế lấy nước ấy tưới trên củi và những vật đặt trên củi. 22 Làm như vậy xong, và qua một khoảng thời gian, mặt trời trước kia bị mây che, vừa lóe rạng, thì khối lửa lớn bật cháy lên làm mọi người kinh ngạc. 23 Trong khi lễ vật tiêu tan, các tư tế đọc kinh nguyện; cùng với hàng tư tế có tất cả mọi người, Yônatan xướng, các người khác đáp lại cùng với Nêhêmya. 24 Kinh ấy thế này: "Lạy Chúa, lạy Chúa và là Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật, Ðấng đáng kính sợ, mạnh mẽ, công minh và nhân thứ, chỉ một mình Người là vua, là nhân lành. 25 Một mình Người là quảng đại, một mình Người là công chính, là toàn năng, là hằng có. Ðấng cứu Israel khỏi mọi sự dữ, Ðấng đã chọn lấy tổ tiên chúng tôi và tác thánh họ. 26 Xin đoái nhận lễ tế này cho toàn dân Israel của Người, xin bảo vệ phần cơ nghiệp của Người và tác thánh họ. 27 Xin thâu họp lại những người của chúng tôi bị tản mác, xin giải phóng những kẻ phải làm nô lệ nơi các dân tộc, xin nhìn đến những kẻ bị khinh rẻ và nhờm tởm, và ước gì các dân tộc nhận biết rằng Người là Thiên Chúa, của chúng tôi. 28 Xin hãy trừng phạt những kẻ cầm quyền như ác chúa và kiêu mạn bạo hành. 29 Xin hãy vun trồng dân Người trong Nơi Thánh của Người, như Môsê đã nói".

30 Các tư tế xướng hát ca vãn. 31 Vừa khi các lễ vật đã bị thiêu hủy, thì Nêhêmya truyền đổ nước còn lại trên những viên đá lớn. 32 Vừa làm thế xong, một ngọn lửa bốc lên và bị tan vào trong ánh sáng loé lên do từ tế đàn. 33 Sự ấy một khi đã được đồn đãi thì người ta đã thuật lại cho vua Batư rằng nơi các tư tế bị thiên cư đã giấu lửa, có một thứ nước xuất hiện và Nêhêmya và những người quanh ông đã lấy nước ấy mà thiêu các vật tế lễ. 34 Sau khi đã điều tra về việc ấy, nhà vua đã cho rào xung quanh và làm thành một nơi thánh. 35 Vua đã được lợi nhiều nhờ đó và đã chia phần cho những ai được vua mến chuộng. 36 Nêhêmya và những người quanh ông gọi nước ấy là Nephtar, nghĩa là "thánh tẩy", nhưng phần đông người ta gọi là Nephtai.