Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Con Sẽ Trở Về MTV
Con Tìm Về Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Tin Kính Tôn Thờ Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Xin Dâng Mẹ Lm. JB Nguyễn Sang
Con Xin Mãi Tri Ân Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Xin Phó Thác Đình Nguyên
Con Xin Tình Yêu Chúa Thụy Long Lm. Pet. Huy Hoàng
Của Lễ Vẹn Toàn Ban Hợp Xướng Lạc Việt
Cung Chúc Trinh Vương Lm. JB Nguyễn Sang
Cung Nghinh Mẹ Như Mai