Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Đường Lên Canvê Trần Ngọc
Đường Thập Giá Mai Thiên Vân
Đường Theo Chúa Đoan Thùy, Phi Nguyễn
Giã Từ Cam Thơ
Giáng Sinh Trong Mái Nghèo Lm. JB Nguyễn Sang
Giê Su Là Tất Cả Thanh Sử, Cam Thơ
Gieo Vui Ca Đoàn Thiên Cung
Giessu Giêsu Lm. JB Nguyễn Sang
Giêsu Lý Tưởng Của Con Thanh Sử Lm. Pet. Huy Hoàng
Giêsu Vua Tình Yêu Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng