Chương 1 => Tin Mừng Theo Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)I. Nhập Ðề

 

Lời tựa

1 Lúc khởi nguyên đã có Lời,

và Lời ở nơi Thiên Chúa,

và Lời là Thiên Chúa,

2 Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa.

3 Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự và

không Ngài thì không gì đã thành sự.

Ðiều đã thành sự 4 nơi Ngài là sự Sống,

và sự Sống là sự Sáng cho nhân loại.

5 và sự sáng rạng trong tối tăm,

và tối tăm đã không triệt được sự sáng.

6 Xảy ra là có người được sai đến từ nơi Thiên Chúa; tên ông là Yoan. 7 Ông đã đến để làm chứng, để chúng thực về sự sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là sự sáng, nhưng là để làm chứng cho sự sáng.

9 (Ngài) là sự sáng đích thật,

sáng soi mọi người.

(Ngài) đến trong thế gian.

10 Ngài có trong thế gian,

và thế gian đã nhờ Ngài mà được có,

mà thế gian đã không biết Ngài.

11 Ngài đã đến nơi nhà của Ngài,

mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài.

12 Còn những ai đón nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, ấy là cho những kẻ tin vào Danh Ngài. 13 Họ không do máu huyết mà sinh ra, cũng không phải do ý của xác thịt, cũng phải do ý của nam nhân, nhưng chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra.

14 Và Lời đã thành xác phàm,

và đã lưu trú nơi chúng tôi,

và chúng tôi đã được ngắm vinh quang của Ngài,

vinh quang như của Con một tự nơi Cha,

tràn đầy ơn nghĩa và sự thật.

15 Yoan làm chứng về Ngài đã hô lên rằng: "Chính Ngài là Ðấng tôi đã nói: Ðấng đến sau tôi, đã vượt trước tôi, vì Ngài đã có trước tôi".

16 Vì do từ sự sung mãn của Ngài mà ta hết thảy đã chịu lấy,

ơn này thay ơn nọ.

17 Vì luật đã ban nhờ Môsê,

ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Yêsu Kitô mà có.

18 Thiên Chúa, không ai đã thấy bao giờ; Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã thông tri.

Yoan Tẩy giả

19 Và đây là chứng của Yoan, khi người Do Thái từ Yêrusalem sai tư tế và Lêvit đến thỉnh vấn ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên xưng, chứ không chối; ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðức Kitô". 21 Họ lại hỏi: "Vậy thì là gì? Ông là Êlya ư?" Ông nói: "Không phải" - "Ông là Ðấng tiên tri?" Ông đáp: "Không". 22 Vậy họ mới nói với ông: "Ông là ai, để chúng tôi thưa lại với những vị đã phái chúng tôi đến? Ông nói sao về chính mình ông?" 23 Ông nói: "Tôi là:

Tiếng của người hô trong sa mạc:

Hãy bạt lối Chúa đi.

như tiên tri Ysaya đã nói". 24 Họ đã được Biệt phái sai đến, 25 nên họ hỏi ông và nói với ông: "Vậy tại sao ông dám thanh tẩy, nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Êlya hay đấng tiên tri?" 26 Yoan đáp lại cho họ rằng: "Phần tôi, tôi thanh tẩy bằng nước. Ðứng giữa các ông, Ðấng mà các ông không biết, 27 Ðấng đến sau tôi, mà tôi không đáng cởi quai dép Ngài".

28 Các điều ấy xảy ra tại Bêthania, bên kia sông Yorđan, nơi Yoan thanh tẩy.

29 Hôm sau, Ông thấy Ðức Yêsu đến với ông, thì ông nói: "Này là Chiên của Thiên Chúa, Ðấng khử trừ tội của thế gian. 30 Chính Ngài là Ðấng tôi đã nói:

"Sẽ đến sau tôi, một người đã vượt trước tôi, vì Ngài đã có trước tôi."

31 "Phần tôi, tôi đã biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra cho Israel, mà tôi đã đến thanh tẩy bằng nước".

32 Và Yoan đã đoan chứng rằng: "Tôi đã trông thấy Thần khí như chim câu đáp xuống tự trời và đã lưu lại trên Ngài. 33 Tôi chưa hề biết Ngài, nhưng Ðấng đã sai tôi đến thanh tẩy bằng nước, chính Người đã nói với tôi: Ngươi thấy Thần khí đáp xuống và lưu lại trên ai, thì chính Ngài là Ðấng thanh tẩy trong Thánh thần. 34 Và tôi đã được xem thấy, và xin đoan chứng: Chính Ngài là Ðấng Thiên Chúa chọn".

Các môn đồ tiên khởi

35 Hôm sau nữa, Yoan lại đứng đó với hai người trong nhóm môn đồ của ông. 36 Ông ngó về phía Ðức Yêsu đang ngang qua, mà nói: "Này là Chiên của Thiên Chúa". 37 Hai môn đồ đã nghe lời ông nói và đi theo Ðức Yêsu. 38 Quay lại và thấy họ đi theo mình, Ðức Yêsu nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa Ngài: "Rabbi - nghĩa là thưa Thầy - Ngài lưu lại ở đâu?" 39 Ngài bảo họ: "Hãy đến mà xem!" Vậy họ đã đến và đã thấy nơi Ngài lưu lại và họ đã lưu lại với Ngài ngày hôm ấy. Lúc đó khoảng chừng giờ thứ mười.

40 Anrê, em của Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe lời Yoan mà đi theo Ngài. 41 Ông gặp anh mình trước hết, thì nói: "Chúng tôi đã gặp Ðức Mêsia - tức là Ðức Kitô!" 42 Ông đưa Simôn đến với Ðức Yêsu. Ðức Yêsu nhìn Simôn mà nói: "Ngươi là Simôn, con của Yoan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha - nghĩa là: Ðá".

43 Hôm sau, Ngài muốn trẩy đi Galilê; Ngài gặp Philip; Ðức Yêsu nói với ông: "Hãy theo Ta!" 44 Philip là người Betsaiđa, thành của Anrê và Phêrô.

45 Philip gặp Nathanael và bảo: "Ðấng mà Môsê trong Lề luật, cùng các tiên tri chép đến, chúng tôi đã gặp rồi: Ðức Yêsu con của Yuse, người Nazaret". 46 Nathanael đáp lại: "Tự Nazaret, thì có thể nảy ra gì tốt được!" Philihp bảo ông: "Thì hãy đến mà xem!" 47 Ðức Yêsu thấy Nathanael đến với Ngài, thì Ngài nói về ông: "Này đây đích thật một người Israel, trong mình không có gian dối". 48 Nathanael thưa Ngài: "Bởi đâu mà Ngài biết tôi?" Ðức Yêsu bảo ông: "Trước khi Philip gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả!" 49 Nathanael đáp lại Ngài: "Rabbi, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Vua Israel!" 50 Ðức Yêsu trả lời và bảo ông: "Bởi Ta nói Ta thấy ngươi dưới cây vả, mà ngươi tin! thì ngươi sẽ được thấy điều lớn hơn thế nữa". 51 Và Ngài nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người".