Chương 1 => Thư Thứ Nhất Của Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Khai đề

1 Ðiều từ thuở ban đầu đã có,

Ðiều chúng tôi đã từng nghe,

Ðiều chúng tôi đã từng thấy tận mắt,

Ðiều chúng tôi đã cung chiêm, và tay chúng tôi đã rờ đến,

về Lời sự sống,

-- 2 và sự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi đã làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời --

3 Ðiều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe, thì chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi!

Nhưng sự thông hiệp của ta là thông hiệp vớo Cha và với Con của Người, Ðức Yêsu Kitô.

4 Các điều này chúng tôi viết ra,

ngõ hầu sự vui mừng của chúng tôi được nên trọn.

 

I. Hiệp Nhất Với Thiên Chúa

 

Ði trong ánh sáng

Ðoạn tuyệt với tội

5 Và đây tin Ngài đem đến chúng tôi đã được nghe,

và chúng tôi được loan báo cho anh em:

Thiên Chúa là sự sáng, tối tăm không hề có nơi Người.

6 Nếu ta nói là ta thông hiệp với Người, mà ta lại đi trong tối tăm,

thì ta nói láo, và ta không làm sự thật!

7 nhưng nếu ta đi trong sự sáng,

như chính người ở trong sự sáng,

thì ta được thông điệp với nhau,

và máu của Ðức Yêsu Con của Người,

tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi.

8 Nếu ta nói: Ta không có tội,

thì ta tự lừa dối mình,

và sự thật không có trong ta.

9 Nếu ta xưng thú tội ta,

thì Người trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi cho ta,

và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính,

10 Nếu ta nói: Ta đã không phạm lỗi, thì ta kể Người là kẻ nói láo,

và Lời Người không có trong ta.