Chương 1 => Thư thứ nhất của Thánh Phêrô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phêrô, Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô,

kính gửi những người được chọn, hiện là khách tha phương kiều ngụ ở Pontô, Galat, Kappađokia, Tiểu Á, và Bithynia -- 2 thể theo sự dự tri của Thiên Chúa Cha, trong ơn thánh hóa của Thần khí, để vâng phục và được rảy nhiều Bửu huyết của Ðức Yêsu Kitô,

Nguyện ước ân sủng và bình an xuống dẫy tràn cho anh em!

 

I. Ơn Cứu Rỗi Và Sống Ơn Cứu Rỗi

 

Ơn tái sinh cứu rỗi

3 Chúc tụng Thiên Chúa

và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô,

Ðấng đã thể theo lòng thương hãi hà

mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống

nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Ðức Yêsu Kitô,

-- 4 cho cơ nghiệp bất hoại, vô tì tích,

không hề tàn,

dành sẵn trên các tầng trời cho anh em,

5 là những kẻ được quyền năng Thiên Chúa,

nhờ đức tin, canh phòng gìn giữ,

-- cho phúc cứu độ đã sẵn sàng được mạc khải trong thời sau hết!

6 Trong đó anh em hớn hở vui mừng,

dẫu nay còn phải ưu phiền ít lâu,

như đương nhiên phải thế,

giữa trăm chiều thử thách,

7 ngõ hầu đức tin luyện của anh em,

quí hơn vàng, vật sẽ hư đi mà còn phải luyện lửa lò,

được trở nên lời ngợi khen, vinh dự huy hoàng,

vào thời mạc khải của Ðức Yêsu Kitô:

8 Ðấng anh em không thấy mà yêu,

và hiện không giáp mặt mà tin,

mà hớn hở vui mừng,

cái vui khôn tả và rạng rỡ vinh quang,

9 bởi được lĩnh lấy thành quả đức tin,

là sự cứu thoát linh hồn!

10 về ơn cứu thoát ấy, các tiên tri đã tra tầm chiêm nghiệm, những vị đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em, 11 chiêm nghiệm xem, cho ai, cho thời nào. Thần khí của Ðức Kitô (hoạt động) trong họ đã muốn mặc thị; quả Thần khí đã đoan chứng từ trước về những thống khổ Ðức Kitô phải chịu, và về vinh quang kế theo đó. 12 Họ được mạc khải cho biết là các điều ấy, họ có sự vụ dọn, không phải cho họ, mà là cho anh em, những điều mà nay đã được loan báo cho anh em, nhờ các kẻ giảng Tin Mừng cho anh em trong (ơn của) Thánh Thần từ trời đã được sai xuống, những điều mà các Thiên thần cũng mong ước chăm chú nhìn xem!

Sống đạo vì đã được tái sinh:

-- Vâng phục

13 Vì thế, áo xắn đai lưng lòng trí, và ở tiết độ, anh em đã đặt tất cả cậy trông vào ân sủng sẽ được đem đến cho anh em trong cuộc mạc khải của Ðức Yêsu Kitô. 14 Như những con cái biết vâng phục, anh em đừng rập theo những thói đam mê thuở trước, thời anh em còn vô tri. 15 Nhưng xứng với Ðấng đã kêu gọi anh em, một Ðấng thánh, cả anh em nữa, hãy nên thánh trong tất cả hạnh kiểm. 16 Bởi chưng đã viết rằng: Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh.

-- Kính sợ

17 Và nếu anh em kêu khấn là Cha, Ðấng phán xét không hề tây vị, chiếu theo công việc của mỗi người, thì thời gian ngụ nơi đất khách, anh em hãy sống trong lòng kính sợ.

18 Biết rằng:

Không phải bằng những của hư nát, bạc hay vàng mà anh em đã được mua chuộc

khỏi cách sống hư phiếm tổ truyền của anh em,

19 nhưng là nhờ Máu châu báu

của Con Chiên vô tội, vô tì, Ðức Kitô,

20 Ðấng đã được tiền định từ trước tạo thiên lập địa,

và đã tỏ hiện vào thời cánh chung vì anh em,

21 là những kẻ nhờ Ngài mà đã tin vào Thiên Chúa,

Ðấng đã cho Ngài sống lại từ cõi chết,

và đã ban vinh quang cho Ngài,

hầu lòng tin và hi vọng của anh em hướng về Thiên Chúa.

-- Yêu mến nhau

22 Sau khi đã thanh tẩy linh hồn anh em, bởi đã vâng phục sự thật mà hướng đến một tình huynh đệ không bôi bác, anh em hãy yêu mến nhau khắn khắn, 23 bởi đã được tái sinh, không phải do thứ hạt giống mục nát nào, mà là (thứ hạt giống) bất hoại, nhờ lời hằng sống và lâu bền của Thiên Chúa,

24 vì: Mọi xác phàm đều như cỏ,

và tất cả vinh quang của nó như hoa cỏ,

cỏ thì khô cháy, và hoa rũ tàn;

25 còn Lời Chúa bền mãi đời đời.

Ðó là Lời Tin Mừng đã được loan báo thấu anh em.