Chương 1 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Khai đề

1 Ðã lắm phen cùng nhiều kiểu, xưa kia Thiên Chúa đã nói với cha ông nơi các tiên tri:

2 Vào thời sau hết, tức là những ngày này, Người đã nói với ta nơi một Người Con, mà Người đã đặt làm Ðấng thừa tự tất cả mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà Người đã làm ra các thế giới: 3 Ngài là phản ảnh của vinh quang, là ấn tượng của bản lĩnh Người, và cầm giữ vạn vật bằng lời quyền năng của Ngài; sau khi đã thi hành việc thanh tẩy tội lỗi. Ngài đã lên ngự bên hữu Ðấng oai nghi chốn cữu trùng, 4 trổi hơn Thiên Thần vạn bội, bởi khác họ, Ngài đã thừa hưởng một Danh khôn ví.

 

I. Danh Chúa Yêsu Cao Vời Quá Các Thiên Thần

 

Con trên Thiên thần

5 Quả thế, nào có bao giờ Người đã nói với ai trong các Thiên thần:

Ngươi là Con Ta, chính Ta, hôm nay, Ta đã sinh ra ngươi, lại nữa:

Ta sẽ là Cha người, và người sẽ là Con Ta.

6 Song khi Người dẫn Trưởng tử của Người vào vũ trụ, Người lại phán nữa rằng:

Thiên Thần của Thiên Chúa hết thảy, hãy thờ lạy Người.

7 Còn với các Thiên thần, thì Người phán:

Ðấng làm nên như gió bão các thần sứ của Người, và bộ hạ của Người thành lửa hỏa hào.

8 Song về Con, thì:

Ngai của Người, hỡi Thiên Chúa, (ngai) thiên niên vạn đại,

và vương trượng của Người là phủ việt công minh.

9 Người đã yêu chuộng chính trực và ghét gian tà,

nên hỡi Thiên Chúa, Thiên Chúa của Người, đã xức dầu cho Người,

dầu hoan lạc, mà gạt bên các kẻ tranh thủ với Người.

10 Và: Lạy Chúa, ban sơ Người đã chôn móng địa cầu,

và trời là việc tay Người làm ra,

11 chúng sẽ hư, nhưng Người còn mãi,

và hết thảy như manh áo, chúng sẽ tả tơi;

12 như xiêm y, Người sẽ cuốn chúng lại,

cũng như manh áo, chúng sẽ đổi thay,

còn Người, Người cứ thế,

và tuổi của Người sẽ không hề có hạn.

13 Nhưng nào có bao giờ Người đã từng nói cùng ai trong các Thiên Thần:

Hãy ngự bên hữu Ta,

chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi.

14 Hết thảy họ lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao?