Chương 1 => Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu theo thánh chỉ của Thiên Chúa, Cứu Chúa của chúng ta, và Ðức Kitô Yêsu, hy vọng của ta.

2 gửi Timôthê, người con chính tông trong đức tin.

Ân sủng, nhân nghĩa, bình an do tự Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta!

Mối đe dọa tà đạo

3 Lúc trẩy đi Makêđonia, tôi đã xin anh lưu lại Êphêsô, để truyền cho ít kẻ đừng dạy tà thuyết, 4 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ và những thế kiếp dây dưa lòng thòng, chỉ tổ sinh cãi vã, chứ nào có ăn nhằm vào đâu với việc Thiên Chúa an bài trong đức tin. 5 Ðiều lời truyền dạy phải nhắm là đức yếu, phát tự tấm lòng trong sạch, lương tâm thiện hảo, và đức tin không giả hình. 6 Trật xa đường ấy, có ít kẻ đã sa vào tật huếch hoáng hư ngôn. 7 Muốn là luật sĩ, mà điều chúng nói, chúng không hiểu; điều chúng đoan quyết, chúng không lường.

Vai trò của Lề luật

8 Mà ta biết: Lề luật tốt lành, miễn là người ta biết dùng nó như bộ luật, 9 nhận ra điều này là Luật không được lập ra cho người công chính, nhưng là cho hạng phi pháp và loạn tặc, vô đạo và tội lỗi, bất lương, vô lại, giết cha, giết mẹ, sát nhân, 10 dâm dật, kê gian, buôn người, láo khoét, bội thề và bất cứ điều gì khác nghịch với đạo lý thuần lương, 11 chiếu theo Tin Mừng vinh quang của Thiên Chúa phúc lộc đã được ký thác cho tôi.

Phaolô và sứ mạng của Ngài

12 Tôi đội ơn Ðấng đã ban sức mạnh cho tôi, Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét tôi tín cẩn mà cho tôi sung vào công việc phục vụ, 13 tôi trước là một kẻ lộng ngôn, bắt đạo, vũ phu. Nhưng tôi đã được thương xót vì bởi vô tri, không có đức tin mà tôi đã làm thế. 14 Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan chan chứa làm một với lòng tin và lòng mến nơi Ðức Kitô Yêsu. 15 Thật là lời đáng tin đáng nhận mọi đàng, là Ðức Kitô Yêsu đã đến trong thế gian để cứu các kẻ tội lỗi, mà trong số đó tôi là người thứ nhất.

16 Song vì lẽ này tôi đã được thương xót, là để nơi tôi, người thứ nhất, Ðức Kitô bày tỏ phác sơ qua tất cả sự đại lượng của Ngài ra cho những ai sẽ tin vào Ngài để được sống đời đời. 17 Cho Vua muôn đời, Ðấng bất hoại, vô hình, Thiên Chúa độc nhất, kính chúc Người danh dự và vinh quang cho đến muôn đời muôn kiếp. Amen.

Timôthê phải đương đầu với trách nhiệm

18 Ðó là điều tôi truyền cho anh, hỡi Timôthê, người con của tôi, thể theo các lời sấm đã tuyên ra trước kia trên anh, ngõ hầu vịn vào đó, anh cứ chiến đấu trong mặt trận chính nghĩa, 19 nắm giữ đức tin và lương tâm ngay chính. Bởi dám khinh bỏ điều này, có ít kẻ đã chết đắm về đức tin. 20 Trong số đó có Hymênê và Alêxanđrô mà tôi đã phó nộp cho Satan để chúng học biết hết lộng ngôn đi.