Chương 6 => Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)III. Ít-Ra-En Lại Bị Kiện Cáo,

Khiển Trách Và Ðe Dọa

 

Ðức Chúa kiện cáo dân Người

1 Các ngươi hãy nghe điều Ðức Chúa phán:

"Ðứng lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi,

các đồi phải nghe tiếng của ngươi! "

2 Hãy nghe vụ kiện của Ðức Chúa, hỡi các núi,

hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây!

Vì Ðức Chúa đang kiện cáo dân Người,

Người tranh luận với Ít-ra-en.

3 "Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?

Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.

4 Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập,

đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi,

đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn ngươi?"

5 Dân Ta hỡi, hãy nhớ lại những gì

Ba-lác, vua Mô-áp, đã dự định

và những gì Bi-lơ-am, con Bơ-o, đã trả lời cho nó?

... từ Sít-tim cho đến Ghin-gan,

để ngươi nhận biết hồng ân của Ðức Chúa.

6 [Dân tự hỏi mình rằng:]

"Tôi sẽ mang gì vào chầu Ðức Chúa

và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao?

Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu,

những con bê một tuổi vào chầu Ðức Chúa?

7 Phải chăng Ðức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực,

và hằng vạn suối dầu?

Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi,

dâng con ruột để đền tội cho chính mình?"

8 (Ngôn sứ đáp:)

"Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt,

điều nào Ðức Chúa đòi hỏi bạn:

đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa

và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn."

 

Chống sự gian giảo của dân thành

9 Ðây là tiếng Ðức Chúa kêu gọi thành,

- kính sợ danh Ngài là điều thật khôn ngoan.

Hãy nghe, hỡi chi tộc và đại hội của thành.

10 Hỡi nòi gian ác, làm sao Ta chịu nổi

những của cải chiếm được bằng dối gian,

ê-pha thiếu hụt, xấu xa ghê tởm?

11 Ta coi là liêm chính thế nào được

những bàn cân gian trá, những túi đựng các quả cân gian?

12 Hạng giàu có trong thành thì hung hãn,

còn dân thành lại quen ăn gian nói dối,

miệng hay nói lời lẽ gian tà.

13 Bây giờ, đến lượt Ta, Ta bắt đầu trừng phạt ngươi,

vì tội ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát.

14 Phần ngươi, ngươi sẽ ăn mà không được no thoả,

nạn đói kém sẽ hành hạ ngươi.

Ngươi cất giấu, nhưng không thể đem đi an toàn,

những gì ngươi đem đi an toàn, Ta sẽ nộp cho gươm.

15 Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt;

chính ngươi sẽ đạp trái ô-liu, nhưng không được xức dầu;

ngươi ép nho mà không được uống rượu.

 

Gương Sa-ma-ri

16 Người ta theo các thói tục của Om-ri

và mọi hành vi của nhà A-kháp.

Các ngươi đã chạy theo các lời khuyên của chúng,

khiến Ta để cho ngươi ra đổ nát hoang tàn,

và dân ngươi thành trò cười cho thiên hạ;

các ngươi sẽ phải chuốc lấy nỗi nhục của dân Ta.