Chương 5 => Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,

ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,

từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện

một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.

Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

2 Vì thế, Ðức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en

cho đến thời một phụ nữ sinh con.

Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó

sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.

3 Người sẽ dựa vào quyền lực Ðức Chúa,

vào uy danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của Người

mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,

vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.

 

Người sẽ chiến thắng Át-sua

4 Chính Người sẽ đem lại hoà bình.

Khi Át-sua xâm nhập xứ sở

và giày đạp đất nước chúng ta,

chúng ta sẽ đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.

5 Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Át-sua,

lấy giáo mà cai trị xứ Nim-rốt.

Nhưng Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Át-sua

khi nó xâm nhập xứ sở, và giày xéo lãnh thổ chúng ta.

 

Vai trò tương lai của số còn sót lại giữa chư dân

6 Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp

sẽ như sương Ðức Chúa gửi đến,

như sương móc trên đám cỏ xanh.

Nó không cậy trông ở người thế,

chẳng mong chi nơi con cái loài người.

7 Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp

sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử con giữa chiên dê.

Ði tới đâu, nó cũng giày đạp, cấu xé, mà không ai cứu nổi.

 

Ðức Chúa sẽ loại bỏ mọi sức quyến rũ

8 Xin Ngài giơ tay đánh phạt quân thù

và mọi thù địch của Ngài phải tiêu vong.

9 Trong ngày ấy, sấm ngôn của Ðức Chúa, điều này sẽ xảy ra:

Ta sẽ cho ngựa của ngươi biến khỏi xứ,

sẽ huỷ diệt xe trận của ngươi.

10 Ta sẽ phá huỷ các thành trong xứ

và sẽ triệt hạ tất cả các thành kiên cố của ngươi.

11 Ta sẽ dẹp hết mọi trò pháp thuật khỏi tay ngươi

và ở nơi ngươi sẽ không còn các thầy chiêm tinh.

12 Ta sẽ dẹp hết các ngẫu tượng, các trụ thờ của ngươi ra khỏi xứ.

Ngươi sẽ không còn sụp lạy những gì tay ngươi làm ra.

13 Ta sẽ nhổ các cột thờ của ngươi ra khỏi xứ

và triệt hạ các thành của ngươi.

14 Ta sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ

để báo thù chư dân đã không chịu nghe lời Ta.