Chương 3 => Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Chống các thủ lãnh áp bức dân

1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,

hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông

há chẳng phải là thi hành công lý?

2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,

các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.

3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ;

xương của họ, chúng đập gãy tan.

Chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi.

4 Bấy giờ chúng kêu lên cùng Ðức Chúa,

nhưng Người chẳng đáp lời.

Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ

vì chúng đã làm điều gian ác.

 

Chống các ngôn sứ hám lợi

5 Ðức Chúa phán thế này

về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc:

Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: "Bình an",

còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng,

thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.

6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến,

chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì.

Ðối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn, và ngày sẽ ra tối tăm.

7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi,

tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng

vì Thiên Chúa không đáp lời.

8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của Ðức Chúa,

tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường

để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,

cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.

 

Báo cho nhà chức trách về cảnh điêu tàn của Xi-on

9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,

hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý

và bẻ cong những gì ngay thẳng.

10 Các ngươi xây Xi-on bằng máu,

dựng Giê-ru-sa-lem bằng bất công.

11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp,

các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.

Chúng ỷ vào Ðức Chúa mà nói:

"Ðức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao?

Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu!"

12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi

mà Xi-on sẽ thành ruộng cày,

Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang,

và núi Ðền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.