Chương 1 => Sách Tiên Tri Hôsê (Hô-sê) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)Tựa Ðề

 

1 Lời Ðức Chúa phán với ông Hô-sê, con ông Bơ-ê-ri, dưới thời các vua Út-di-gia, Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-róp-am con vua Giô-át trị vì Ít-ra-en.

 

I. Hôn Nhân Của Ông Hô-Sê: Một Biểu Tượng

 

Ông Hô-sê kết hôn và sinh con

2 Khởi đầu, lời Ðức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Ðức Chúa phán với ông Hô-sê: "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Ðức Chúa mà đi làm điếm."

3 Ông đã đi cưới bà Gô-me, con gái ông Ðíp-la-gim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. 4 Ðức Chúa phán với ông: "Hãy đặt tên cho nó là Gít-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Gít-rơ-en, và Ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Ít-ra-en. 5 Trong ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Ít-ra-en trong thung lũng Gít-rơ-en."

6 Bà lại có thai và sinh một người con gái. Ðức Chúa phán với ông: "Hãy đặt tên nó là Lô Ru-kha-ma ("không-được-thương") vì Ta không còn chạnh thương nhà Ít-ra-en, không xử khoan hồng với chúng nữa. 7 Nhưng nhà Giu-đa thì Ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng; Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh."

8 Bà cai sữa cho Lô Ru-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai. 9 Ðức Chúa phán: "Ðặt tên cho nó là Lô Am-mi ("không-phải-dân-Ta"), vì các ngươi không phải là dân của Ta, và đối với các ngươi, Ta kể như không có."