Chương 1 => Thư Của Thánh Yacôbê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Yacôbê, nô lệ của Thiên Chúa, và Chúa Yêsu Kitô kính gửi mười hai chi tộc kiều ngụ tha phương. Chúc lành mạnh an vui!

Lợi ích của thử thách

2 Hỡi anh em, hãy kể như niềm vui trọn hảo, khi anh em sa vòng trăm điều thử thách, 3 bởi biết rằng: đức tin thí luyện của anh em làm nên kiên nhẫn; 4 mà kiên nhẫn tất sinh quả phúc trọn lành, để anh em nên trọn lành, toàn bích, không thiếu sót về một sự gì.

Xin ơn khôn ngoan

5 Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo không trách mắng; và kẻ ấy sẽ được Người ban cho. 6 Nhưng hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi; vì kẻ bán tín bán nghi thì cũng giống như hải triều gió vật sóng nhồi. 7 Con mgười ấy đừng tưởng sẽ lĩnh được gì nơi Chúa: 8 quân nhị tâm, bất thường trong mọi đường lối nó đi!

Nghèo khó và giàu có

9 Anh em thuộc phận hèn, hãy biết hiên ngang vì chức cao sang của mình; 10 còn kẻ giàu có vì ra đê hèn! bởi sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên, gió hanh thổi tới, và cỏ khô cháy, hoa rủ tàn, dáng vẻ huy hoàng đã biến; cũng vậy, kẻ giàu có sẽ lụn bại trên đường lối nó đi.

Ðức kiên nhẫn

12 Phúc cho người trong cám dỗ thư thách biết ở kiên tâm, vì thí luyện thành công, nó sẽ lĩnh triều thiên sự sống, (Thiên Chúa) đã hứa cho những ai yêu mến Người.

Sự cám dỗ

13 Bị cám dỗ, thì đừng ai nói: Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ! Vì Thiên Chúa không thể bị điều dữ cám dỗ Người, và Người cũng không cám dỗ ai. 14 Mỗi người có bị cám dỗ, là do đam mê của mình nhử mồi nhử thính. 15Rồi khi đam mê thai nghén thì đẻ ra tội, còn tội khi đã kết liễu thì sinh hạ được cái chết!

Ơn tái sinh

16 Anh em thân mến, đừng có lầm lẫn!

17 Ơn tốt lành, lộc trọn hảo, hết thảy đều do trên, xuống từ Cha các tinh sao sáng láng; nơi Người không có biến dịch, hay là xoay vần mà khuất bóng. 18 Bởi ý muốn Người, Người đã sinh ra ta bằng lời sự thật, để ta nên như thể tiên thường giữa vạn vật Người đã dựng nên.

Ðạo đức chân thật

19 Hãy biết cho tỏ, hỡi anh em: mỗi người hãy lo sao nghe thì lanh chai, nhưng chậm nói, chậm giận; 20 vì sự nóng giận của người ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa. 21 Vì thế hãy khử trừ mọi thứ uế nhơ, và gian ác ứa đầy, mà khiêm nhu chịu lấy Lời vốn đã gieo sẵn trong lòng, Lời có thể cứu được linh hồn anh em, 22 Hãy làm theo Lời, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Vì ai nghe Lời mà không làm, thì nó giống như người soi gương xem mặt mày ra sao. 24 Soi rồi thì đi mất, mà quên ngay không nhớ mình thế nào. 25 Còn người cắm cúi vào Luật hoàn hảo, luật tự do, một cách lưu luyến, không phải nghe đấy quên đấy, nhưng là thực thi bằng việc làm, thì phúc cho người ấy vì đã thi hành.

Sự thờ phượng thiêng liêng

26 Ai tưởng mình là đạo đức mà không gò hãm miệng lưỡi mình, song lại tự dối lòng mình, thì hư luống thay đạo đức của nó! 27 Lòng đạo đức trong sạch, vô tì đối với Thiên Chúa và là Cha, ấy là viếng thăm cô nhi quả phụ lâm nỗi ngặt nghèo, và giữ mình không bợn vết nhơ của thế gian.