Chương 1 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thessalonikê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô, Silvanô và Timôthê,

kính gửi Hội thánh Thessalonikê trong Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô.

Ân sủng và bình an cho anh em!

 

I. Liên Lạc Giữa Tông Ðồ Và Tín Hữu

 

Tạ ơn và tưởng lệ

2 Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, 3 bởi nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông của anh em trong Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta.

4 Hỡi anh em, những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, chúng tôi nhận biết anh em là những kẻ được chọn, 5 bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết: nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em. 6 Và anh em đã noi gương chúng tôi và (bắt chước) Chúa, đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần, 7 khiến anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Makêđonia và Akhaia. 8 Vì từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang dội, chẳng những trong vùng Makêđonia và Akhaia mà thôi, nhưng khắp mọi nơi việc anh em tin vào Thiên Chúa đã lan thấu, khiến chúng tôi không cần phải nói gì nữa. 9 Vì về chúng tôi, chính họ đồn thổi: những là làm sao chúng tôi đã vào nơi anh em; làm sao anh em đã bỏ tà thần trở lại với Thiên Chúa, để làm tôi Thiên Chúa hằng sống và chân thật, 10 và trông đợi Con của Người từ trời đến, Ðấng Người ta đã làm cho sống lại từ cõi chết, Ðức Yêsu, Ðấng giải thoát ta khỏi cơn thịnh nộ hòng đến.