Chương 1 => Thư Gửi Tín Hữu Colosê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu bởi ý định Thiên Chúa, và người anh em là Timôthê, 2 kính gửi các thánh ở Colôsê, những anh em thành tín trong Ðức Kitô.

Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta!

 

I. Phần Ðạo Lý

 

Tạ ơn, khẩn nguyện

3 Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu [Kitô], cho anh em luôn luôn trong kinh nguyện, 4 bởi được nghe biết đức tin của anh em trong Ðức Kitô Yêsu, và lòng mến anh em có đối với các thánh, 5 và vì mối hi vọng dành sẵn cho anh em trên trời, anh em đã nghe loan báo trước kia trong lời rao giảng sự thật, Tin Mừng 6 đã đến nơi anh em. Cũng như trong khắp cả thiên hạ, Tin Mừng ấy đã sinh hoa kết quả và cứ lớn lên thế nào, thì cả nơi anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em đã được nghe biết và đích thật được am tường về ân sủng của Thiên Chúa, 7 như anh em đã thụ giáo với Epaphra thân mến, nô lệ với cùng một Chúa với tôi, một người tôi trung của Ðức Kitô vì phần ích anh em. 8 Anh cũng đã tỏ cho chúng tôi thấy lòng mến của anh em (đối với chúng tôi) trong Thần khí!

9 Vì lẽ đó mà chúng tôi, từ ngày được nghe biết (về anh em), đã không ngớt khẩn nguyện cho anh em, nài xin cho anh em được am tường đầy đủ về thánh ý Thiên Chúa, với mọi kiểu khôn ngoan thông hiểu thiêng liêng,10 để anh em đi đứng sao cho xứng với Chúa, mà làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, sinh đủ thứ hoa quả việc lành, lớn thêm mãi trong sự am tường về Thiên Chúa; 11 được hùng cường dũng mạnh đủ mọi cách, thể theo quyền lực của vinh quang Ngài, mà kiên nhẫn đại lượng trong mọi sự, hân hoan 12 cảm tạ Cha, Ðấng đã làm cho anh em có thể dự phần cơ nghiệp dành cho các thánh trong sự sáng.

13 Chính Người là Ðấng đã kéo anh em ra khỏi quyền lực tối tăm, và chuyển anh em vào nước của Con chí ái Người, 14 trong Ngài ta có ơn cứu chuộc, ơn tha tội.

Ca ngợi địa vị tối cao của Chúa Kitô

15 Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình

là trưởng tử giữa mọi thụ sinh,

16 vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành,

chốn trời cao và nơi dương thế,

vật hữu hình, vật vô hình,

dù là thiên tòa, hay thiên chủ,

dù là thiên phủ, hay là uy linh:

mọi sự đã được tạo thành vì Ngài và cho Ngài!

17 Và Ngài có ưu thắng trên mọi sự,

và mọi sự đều tồn tại trong Ngài.

18 Và Ngài là đầu của Thân mình, tức là Hội thánh.

Ngài là khởi nguyên,

là trưởng tử giữa các vong nhân,

ngõ hầu trong muôn sự Ngài là đệ nhất vô song!

19 Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Ngài,

20 Và đã giảng hòa cho cả vạn vật

nhờ Ngài và cho Ngài,

đã ban lại bình an nhờ bửu huyết đổ ra nơi thập giá của Ngài,

cho mọi vật dù ở dưới dất hay ở trên trời!

Áp dụng đạo lý cho tín hữu

21 Cả anh em nữa, xưa kia là xa lạ, và bởi tự lòng tự trí và việc làm xấu xa, là thù địch... 22 Nhưng nay, Người đã giao hòa lại nơi thân xác (Ðức Kitô), nhờ sự chết của Ngài, để hiến anh em lên trước nhan Người, thánh thiện, tinh toàn, vô phương trách cứ. 23 (Ấy là) giả như anh em bền đỗ trong đức tin, có nền móng và vững chãi, không lay chuyển khỏi hi vọng của Tin Mừng anh em đã nghe biết, (Tin Mừng) đã được rao giảng cho mọi thụ sinh dưới gầm trời, mà tôi, Phaolô, đã trở thành người phục vụ.

Sứ mạng tông đồ của Phaolô

24 Nay tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em; và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Ðức Kitô phải chịu vì Thân mình Ngài, tức là Hội thánh, 25 mà tôi đã trở thành người phục vụ, thể theo sự an bài Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, đễ lo cho anh em: viên thành (công việc của) Lời Thiên Chúa, 26 mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở, muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người: 27 những kẻ đã được Thiên Chúa muốn thông báo cho biết là vì lường phong phú vinh quang của mầu nhiệm ấy nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, mối hi vọng vinh quang! 28 Về Ngài, chúng tôi loan báo, cảnh tỉnh mọi người và dạy dỗ mọi người nên thành toàn trong Ðức Kitô. 29 Và vì thế mà tôi lao đao chiến đấu, chiếu theo phép mầu Ngài đã ra uy mạnh thế trong tôi!