Chương 1 => Thư Gửi Tín Hữu Philip | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô và Timôthê, những nô lệ của Ðức Kitô Yêsu,

kính gửi hết thảy các thánh trong Ðức Kitô Yêsu, ở Philip, cùng với các vị giám sự và phụ tá.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do bởi Thiên Chúa, Cha chúng ta và Chúa Yêsu Kitô!

Thông chia cùng một ân sủng

3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi, mỗi lần tôi nhớ đến anh em, 4 luôn luôn, trong mọi lời tôi cầu xin cho anh em hết thảy, và tôi sung sướng mà dâng lời cầu xin ấy, 5 vì anh em được thông phần vào việc rao giảng Tin Mừng, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. 6 Tôi tin chắc rằng: Ðấng đã khởi sự nơi anh em một công trình thiện hảo (như vậy) sẽ tiếp tục cho đến hoàn thành trong Ngày của Ðức Kitô Yêsu. 7 Lẽ đương nhiên là tôi có những tâm tình như thế đối với anh em hết thảy, bởi tôi hằng có anh em canh cánh nơi lòng tôi. Trong xiềng xích, hay khi phải bênh đở và củng cố Tin Mừng, anh em hết thảy đều đã thông phần vào ân sủng tôi đã được. 8 Có Thiên Chúa chứng giám cho tôi, là tôi tríu mến anh em hết thảy trong lòng dạ Ðức Kitô Yêsu. 9 Ðiều tôi khẩn nguyện là xin cho lòng yêu mến nơi anh em được dẫy tràn nhiều hơn mãi mãi, về đàng trí tri và mọi ơn thông hiểu, 10 khiến anh em biện phân ra điều ưu hảo, và như vậy anh em được tinh tuyền và vô phương trách cứ chờ Ngày của Ðức Kitô, 11 dư đầy hoa quả công chính, nhờ Ðức Yêsu Kitô, để sáng danh Thiên Chúa và ngợi khen Người!

Miễn sao Chúa Kitô được rao giảng

12 Hỡi anh em, tôi muốn tin cho anh em hay là những gì xảy đến cho tôi, phải hơn đã nên cơ hội để Tin Mừng tiến thêm, 13 đến đổi trong Phủ đường và khắp chốn, sự đã hiển nhiên là chính vì Ðức Kitô mà tôi đã bị xiềng xích. 14 Phần đông các anh em, đầy lòng tin cậy vào Chúa, theo gương tôi bị lao tù, thì thêm bạo dạn hơn nhiều, quả cảm giảng Lời Thiên Chúa. 15 Kẻ thì ghen tương và kình địch; kẻ thì thiện cảm (với tôi) mà rao giảng Ðức Kitô. 16 Kẻ thì làm vì lòng mến, bởi biết rằng tôi đã được chỉ định lo bênh đỡ Tin Mừng. 17 Kẻ lại giảng truyền Ðức Kitô vì ganh tị, ý không tinh tuyền, tưởng gây được khổ cực cho cảnh lao tù của tôi. 18 Can chi! Dù sao đi nữa, bởi lấy nê hay vì tình thật, miễn là Ðức Kitô được rao truyền! thì tôi vui mừng, và tôi sẽ cứ vui mừng (luôn). 19 Vì tôi biết: sự ấy sẽ trở thành nguồn cứu rỗi cho tôi, vì anh em có cầu xin và Thần khí của Ðức Yêsu tiếp sức. 20 Ðó là điều tôi ngóng đợi và cậy trông! Tuyệt nhiên, tôi sẽ không phải hổ thẹn! Hoàn toàn hiên ngang, mọi lúc sao, bây giờ cũng vậy, Ðức Kitô phải được tôn vinh nơi thân mình tôi, dù tôi sống hay tôi chết. 21 Vì đối với tôi, sống chính là Ðức Kitô, và chết là một mối lợi. 22 Nhưng nếu sống trong xác phàm lại là hoạt động có hiệu quả (trong công việc giảng Tin Mừng) thì tôi không biết phải chọn gì. 23 Tôi bị giằng co đôi ngã: tôi ước mong thoát ly và được ở cùng Ðức Kitô, vì thật là điều tối hảo gấp bội! 24 Nhưng lưu trú trong xác phàm lại khẩn thiết hơn vì anh em! 25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ lưu lại và ở bên mà giúp anh em hết thảy tiến tới và được sự vui mừng của lòng tin, 26 ngõ hầu anh em được tràn đầy vinh vang trong Ðức Kitô Yêsu, vì cớ tôi, nhân dịp tôi được tái ngộ với anh em!

Hãy chiến đấu trong lòng tin

27 Chỉ có điều này là anh em hãy cư xử sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô, ngõ hầu -- hoặc tôi đến và được thấy, hoặc tôi vắng mặt mà được nghe biết -- anh em cứ đứng vững trong một Thần khí, cùng nhau chiến đấu, với một tâm hồn, vì đức tin do Tin Mừng đem đến, 28 không chút mảy may hốt hoảng trước mặt những kẻ chống đối. Việc họ chống đối là dấu nguy cơ diệt vong họ, còn cho anh em là dấu chỉ ơn phúc cứu độ - và điều ấy là do Thiên Chúa (an bài). 29 Vì anh em đã được phúc -- vì Ðức Kitô -- chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài, 30 được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu.