Chương 1 => Sách Dân Số | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

I. Kiểm Tra Dân Số

 

Kiểm tra Mười hai chi tộc

"1 Yavê phán với Môsê tại sa mạc Sinai, trong Trướng Tao phùng, mồng một tháng hai, năm thứ hai kể từ khi ra khỏi Aicập, rằng:

"2 Các ngươi hãy làm sổ toàn thể cộng đồng con cái Israel, theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính sổ nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một. 3 Từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được trong Israel, các ngươi sẽ kiểm tra chúng theo các cơ binh của chúng, ngươi và Aharôn. 4 Với các ngươi, sẽ còn phải có mỗi chi tộc một người, người làm đầu gia tộc.

"5 Ðây là danh sách những người sẽ đứng ra với các ngươi:

Thuộc Ruben: Elixur con của Sơđêyur,

6 Thuộc Simêon: Sơlumiel con của Xurisađđay,

7 Thuộc Yuđa: Nakhasôn con của Amminađab,

8 Thuộc Issakhar: Nơtanel con của Xuar,

9 Thuộc Zabulon: Eliab con của Khêlôn,

10 Thuộc con cái Yuse; thuộc Ephraim: Elisama con của Ammihud; thuộc Manassê: Gamaliel con của Phơđalixur.

11 Thuộc Benyamin: Abiđan con của Ghiđêôni,

12 Thụôc Ðan: Akhiezer con của Ammisađđay,

13 Thuộc Asher: Paghiel con của Okran,

14 Thuộc Gađ: Elyasaph con của Rơuel,

15 Thuộc Neptali: Akhira con của Enan".

16 Ðó là những người đã được rao tên trong cộng đồng, những vương công trên các chi tộc tổ tiên họ; đầu các binh ngàn Israel là chính họ.

17 Môsê và Aharôn lĩnh lấy các người đã được điểm danh ấy, 18 và hội lại toàn thể cộng đồng ngày mồng một tháng hai, và (dân chúng) được đăng phổ hệ theo họ, theo thị tộc và gia tộc tính số nhân danh từ hai mươi tuổi trở lên, từng người một, 19 như Yavê đã truyền cho Môsê; và người ta đã làm việc kiểm tra trong sa mạc Sinai.

20 Và con cái Ruben, trưởng tử của Israel, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 21 (số) người kiểm tra được thuộc thị tộc Ruben là bốn mươi sáu ngàn năm trăm.

22 Thuộc con cái Simêon, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 23 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Simêon là năm mươi chín ngàn ba trăm.

24 Thuộc con cái Gad, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lê, tất cả những ai có thể đầu quân được, 25 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Gad là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi.

26 Thuộc con cái Yuđa, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 27 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Yuđa là bảy mươi bốn ngàn sáu trăm.

28 Thuộc con cái Issakhar, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 29 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Issakhar là năm mươi bốn ngàn bốn trăm.

30 Thuộc con cái Zabulon, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 31 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Zabulon là năm mươi bảy ngàn bốn trăm.

32 Thuộc con cái Yuse, thuộc con cái Ephraim, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 33 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Ephraim là bốn mươi ngàn năm trăm. 34 Thuộc con cái Manassê, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 35 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Manassê là ba mươi hai ngàn hai trăm.

36 Thuộc con cái Benyamin, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh, từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 37 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Benyamin là ba mươi lăm ngàn bốn trăm.

38 Thuộc con cái Ðan, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 39 (số) người kiểm tra được thụôc chi tộc Ðan là sáu mươi hai ngàn bảy trăm.

40 Thuộc con cái Asher, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 41 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Asher là bốn mươi mốt ngàn năm trăm.

42 Thuộc con cái Neptali, phổ hệ của chúng theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính số nhân danh từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được, 43 (số) người kiểm tra được thuộc chi tộc Neptali là năm mươi ba ngàn bốn trăm.

44 Ðó là (số) những người được kiểm tra, Môsê, Aharôn đã kiểm tra chúng cùng với các vương công Israel, mười hai người, mỗi gia tộc một người. 45 Tổng số những người được kiểm tra trong hàng con cái Israel, theo gia tộc chúng, từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được trong Israel, 46 tổng số những người được kiểm tra là sáu trăm lẻ ba ngàn năm trăm năm mươi.

47 Còn các Lêvit, theo chi tộc tổ tiên chúng, chúng không phải kiểm tra giữa các người khác.

 

Qui chế các Lêvit

48 Yavê phán với Môsê rằng:

"49 Chỉ có chi tộc Lêvi, là ngươi sẽ không kiểm tra và không đăng sổ bộ giữa con cái Israel. 50 Nhưng ngươi, ngươi hãy bổ nhiệm các Lêvit lo về Nhà tạm Chứng tri, và các đồ đoàn phụ thuộc cùng tất cả các vật hệ thuộc: chúng sẽ chở đi Nhà tạm và các đồ đoàn phụ thuộc; chúng sẽ phục dịch và đóng trại xung quanh Nhà tạm. 51 Khi Nhà tạm trẩy đi, các Lêvit sẽ rỡ xuống và khi Nhà tạm đóng trại, các Lêvit sẽ dựng lên, người thường nào lại gần sẽ phải chết. 52 Con cái Israel sẽ đóng trại, mỗi người nơi trại mình, mỗi người bên cờ lệnh mình, theo cơ binh của chúng. 53 Song các Lêvit sẽ đóng trại xung quanh Nhà tạm Chứng tri, để Thần nộ khỏi giáng xuống trên cộng đồng con cái Israel. Các Lêvit sẽ liệu canh giữ Nhà tạm Chứng tri".

54 Con cái Israel đã thi hành chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê. Họ đã thi hành y như thế.