Chương 1 => Sôphônya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

Ðề

1 Lời của Yavê, (lời) đã xảy đến cho Sôphônya, con của Kushi, con của Gơđalya, con của Amarya, con của Ezêkya, vào những ngày đời Yôsya, con của Amôn vua Yuđa.

 

I. Ngày Của Yavê

 

Dạo đề

2 Ta sẽ thu lấy là thủ tiêu mọi sự khỏi mặt đất - Sấm của Yavê.

3 Ta sẽ thủ tiêu người và thú vật,

Ta sẽ thủ tiêu chim trời, cá biển,

những cớ vấp phạm làm một với phường kẻ dữ.

Loài người, Ta sẽ diệt phăng đi khỏi mặt đất - Sấm của Yavê.

 

Án trên thờ quấy

4 Ta sẽ giương tay trên Yuđa và dân cư Yêrusalem hết thảy.

Ta sẽ hủy phăng đi - khỏi chốn này - cho đến tàn tích Baal,

và tên tuổi lũ tư tế, làm một với các tư tế,

5 những kẻ bái thờ cơ binh trên trời, nơi các mái nhà,

những kẻ bái thờ, thề nhân Danh Yavê,

những kẻ thề nhân danh Mêlek của chúng.

6 Những kẻ tráo trở quay lưng cho Yavê,

những kẻ không tìm kiếm Yavê, và không thỉnh ý Người.

7 Im đi! Trước nhan Ðức Chúa Yavê!

Vì gần rồi Ngày của Yavê.

Yavê dọn tế!

Khách khứa của Người, Người đã thánh tẩy!

 

Án trên các quan trong triều đình

8 Sẽ xảy ra là, vào những ngày tế lễ của Yavê,

Ta sẽ hỏi tội quan quyền cùng các hoàng tử

và tất cả những kẻ mặc áo ngoại bang.

9 Ngày ấy, Ta sẽ hỏi tội mọi kẻ đi lên cấp bệ,

những kẻ chất đầy nhà chúa công của chúng,

độc ác với gian ngoa.

 

Án trên các khu vực của Yêrusalem

10 Sẽ xảy ra là ngày ấy - Sấm của Yavê -

Tiếng kêu la (vang) từ Cổng Cá.

Tiếng tru tréo tự Thành Nhì.

Tiếng sập đổ chát chúa từ các gò cao.

11 Dân cư (xóm) Cốc tru lên!

Vì tất cả nòi Canaan điêu đứng.

Chúng bị chặt phăng, tất cả những phường cân bạc.

 

Án trên những kẻ cứng tin

12 Sẽ xảy ra là vào thời ấy:

Ta sẽ cầm đèn lục soát Yêrusalem,

Ta sẽ hỏi tội những người lì trên cặn rượu của chúng,

những kẻ tự nhủ trong lòng:

"Yavê chẳng tác phúc, cũng chẳng giá họa".

13 Của cải chúng sẽ làm mồi cướp.

Nhà của chúng sẽ thành hoang vu.

Chúng xây nhà nhưng chẳng được ở.

Chúng trồng vườn nho nhưng chẳng được uống rượu.

 

Ngày của Yavê

14 Ðã gần, Ngày vĩ đại của Yavê!

Nó đã gần và đang sầm sập lại mau.

Nghe kìa! Cay đắng thay Ngày của Yavê!

Bây giờ ngay anh hùng cũng phải hét lên.

15 Ngày ấy, ngày chấn nộ! Ngày bĩ cực, quẫn cùng.

Ngày tai bay cùng họa ập. Ngày tối tăm và hắc ám.

Ngày mây đặc và sương mù.

16 Ngày tù và (gióng tiếng) và hò la xung trận,

trên các thành kiên cố, trên các giác đài cao vọi.

17 Còn loài người, Ta sẽ ví chúng lại,

và chúng sẽ đi như những đứa mù,

vì chúng đã đắc tội với Yavê.

Máu chúng sẽ đổ ra như bụi và tạng phủ chúng như phân.

18 Dẫu bạc dẫu vàng cũng không tài cứu chúng.

Vào ngày chấn nộ của Yavê, trong lửa đố kị của Yavê,

cõi đất tất cả sẽ bị hủy thiêu.

Quả Người sẽ thi hành (án) tận diệt, - kinh hoàng xiết bao -

trên tất cả dân cứ cõi đất.