Chương 1 => Thư Thứ Hai Gửi Timôthê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư. Tạ ơn

1 Phaolô Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô, bởi ý định Thiên Chúa, thể theo lời hứa sự sống ban ra trong Ðức Kitô Yêsu.

2 gửi Timôthê, người con chí ái.

Ân sủng, nhân nghĩa, bình an do tự Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Yêsu Chúa chúng ta!

3 Tôi đội ơn Thiên Chúa, Ðấng tôi tôn thờ tự dòng tổ tiên, trong một lương tâm trong trắng -- trong khi tôi không ngớt nhớ đến anh, trong lời cầu xin đêm ngày của tôi, 4 lòng những mong ước được thấy anh lại -- vì còn nhớ nước mắt chan hòa của anh -- sao cho tôi được dẫy tràn mừng vui. 5 (Tôi đội ơn Người) là vì tôi còn nhớ kỹ có nơi anh đức tin không bôi bác, thấy đã lưu trú trước tiên nơi cụ Lô-i bà anh, và nơi bà Êunikê thân mẫu của anh; và tôi vẫn chắc được là cũng có nơi anh!

Kêu gọi Timôthê, dựa vào các ơn huệ Timôthê đã được

6 Vì lẽ ấy tôi muốn nhắc anh nhớ khêu lại ơn huệ Thiên Chúa ban xuống trong anh qua việc tôi đã đặt tay. 7 Vì Thiên Chúa đã không ban cho ta một Thần khí đớn hèn, mà là Thần khí dũng mạnh, mến yêu và tiết tháo. 8Vậy anh đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng (đừng hổ thẹn) vì cớ tôi, là kẻ bị tù vì Ngài, nhưng hãy chung phần cam khổ vì Tin Mừng, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, 9 Ðấng cứu thoát ta, và đã ra thánh triệu kêu gọi ta, không chiếu theo các việc ta làm, nhưng là chiếu theo chính dự định và ân sủng Người đã ban cho ta trong Ðức Kitô Yêsu, từ trước đời đời hằng có, 10 và nay đã cho hiển hiện nhờ cuộc Hiển linh của vì Cứu Chúa của ta, Ðức Kitô Yêsu, Ðấng đã hủy diệt sự chết, và đã chiếu sáng ra sự sống, và sự bất hoại, nhờ Tin Mừng 11 mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm Tông đồ, làm tiến sĩ.

12 Nhân vì lẽ ấy, tôi phải khổ thế này, nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi chắc rằng Ngài quyền phép đủ để giữ tồn khoản trao tay tôi cho đến Ngày ấy.

13 Lời lẽ thuần lương, anh đã nghe nơi tôi, anh hãy coi như mẫu mực, trong một lòng tin mến vào Ðức Kitô Yêsu. 14 Tồn khoản quí giá trao tay, anh hãy giữ lấy dựa vào Thánh Thần ngự trong ta.

15 Anh biết: những người thuộc Tiểu Á hết thảy đã quay lưng với tôi; có cả Phyghêlô và Hermôghênê trong số đó. 16 Xin Chúa đoái thương gia đình Ônêsiphorô, vì lắm lần ông đã an ủi tôi, và chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của tôi. 17 Trái lại khi đến Rôma, ông đã nong nả tìm kiếm tôi và đã gặp. 18 Xin Chúa cho ông gặp được lòng thương xót nơi Chúa trong ngày ấy! Và về công việc phục vụ của ông ở Êphêsô thì anh biết rõ hơn ai hết!