Chương 1 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thessalonikê | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô, Silvanô và Timôthê,

kính gửi Hội Thánh Thessalonikê trong Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô!

Lòng sốt sắng trong khi bị cấm cách

3 Hỡi anh em, chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em -- và thế là phải lắm, bởi chưng lòng tin của anh em lớn mạnh, và lòng mến dẫy tràn nơi mỗi một người trong anh em hết thảy đối với nhau, 4 khiến chính chúng tôi cũng được hãnh diện vì anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì sự kiên nhẫn và đức tin của anh em giữa tất cả những cấm cách bắt bớ và gian truân anh em phải chịu: 5 dấu tỏ tường về sự phán xét công minh của Thiên Chúa, để anh em được xét là xứng đáng đối với Nước Thiên Chúa, vì đó mà cả anh em nữa đang phải khốn khó. 6 Quả là công minh nơi Thiên Chúa là những kẻ gây gian truân cho anh em lại có gian truân báo đền, 7 và cho anh em, những kẻ phải gian truân, được phúc thanh nhàn với chúng tôi vào thời mạc khải tự trời của Chúa Yêsu với các Thiên Thần của quyền năng Ngài, 8 dùng ngọn lửa hỏa hào đoán phạt những kẻ không biết Thiên Chúa, và không vâng phục Tin Mừng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu. 9 Những kẻ ấy sẽ bị án hư đi đời đời, xa mặt Chúa và xa cách vinh quang quyền lực của Ngài, 10 khi Ngài đến để được hiển vinh giữa các thánh của Ngài và được thán phục trong các kẻ tin hết thảy -- vì chưng anh em đã tin vào chứng của chúng tôi -- (Ðó là điều sẽ xảy ra) trong Ngày ấy!

11 Vì thế, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em luôn, xin Thiên Chúa chúng ta khấng làm cho anh em được xứng đáng với thiên triệu, và lấy quyền năng làm cho viên thành ý chí ngay lành và công việc của lòng tin. 12ngõ hầu danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, được hiển vinh nơi anh em, và anh em nơi Ngài, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.