Chương 1 => Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Nhập đề

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu bởi ý định Thiên Chúa.

kính gửi các thánh [ở Êphêsô] cũng là những người thành tín trong Ðức Kitô Yêsu.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.

 

I. Mầu Nhiệm Dân Ngoại Ðược Kêu Gọi

Gia Nhập Thân Mình Chúa Kitô

 

Ca ngợi sự chúc lành của Thiên Chúa

3 Chúc tụng Thiên Chúa

và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô,

Ðấng đã chúc lành cho ta bằng mọi chúc lành Thần khí,

chốn hoằng thiên, trong Ðức Kitô.

4 Bởi chưng Người đã chọn ta trong Ngài, từ trước tạo thiên lập địa,

để ta được nên thánh và vô tì tích trước mặt Người.

5 Bởi lòng yêu mến

Người đã tiền định cho ta được phúc làm con,

nhờ Ðức Yêsu Kitô, và vì Người,

chiếu theo nhã ý của thánh chỉ Người,

6 để nên lời ca ngợi cho vinh quang Người, bởi ân sủng

Người đã ban xuống cho ta trong Ðấng chí ái.

7 Trong Ngài ta được cứu chuộc, nhờ máu Ngài,

tức là ơn tha thứ tội khiên,

chiếu theo lường phong phú của ân sủng.

8 Người đã xuống dẫy tràn trên ta.

Cùng với tất cả khôn ngoan lịch duyệt,

9 Người đã thông tỏ cho ta biết mầu nhiệm thánh ý Người,

chiếu theo nhã ý Người đã định trước trong Ngài,

10 Vì sự an bài (của Người) cho muôn thời được viên mãn,

là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Ðức Kitô,

vật ở trời cao, vật nơi dương thế.

11 Cũng chính trong Ngài, ta đã được thừa hưởng cơ nghiệp,

thể theo dự định của Ðấng liễu thành vạn sự,

chiếu theo đồ án của thánh ý Người,

12 khiến ta được nên lời ca ngợi cho vinh quang Người,

những kẻ đã đặt trước hi vọng vào Ðức Kitô.

13 Trong Ngài, cả anh em nữa,

bởi đã nghe lời sự thật, Tin Mừng cứu rỗi anh em,

cũng trong Ngài, bởi anh em đã tin,

thì được niêm ấn thánh thần, bảo đảm cho lời hứa.

14 và là bảo chứng cho cơ nghiệp dành cho ta,

để việc cứu chuộc sỡ hữu (của Thiên Chúa) được hoàn thành,

nên lời ca ngợi cho vinh quang Người.

Xin cho tín hữu biết phúc của họ trong Chúa Kitô

15 Vì lẽ đó mà tôi, từ khi nghe biết được đức tin của anh em trong Chúa Yêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, 16 tôi không ngớt tạ ơn (Thiên Chúa) cho anh em, hằng nhờ đến anh em trong các kinh nguyện của tôi. 17 xin Thiên Chúa của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Cha vinh niển, ban cho anh em Thần khí khôn ngoan và mạc khải cho biết về Người. 18 Ngõ hầu sau khi những mắt của lòng được rạng sáng, anh em biết là gì hi vọng. Do bởi việc Người kêu gọi: là gì vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh; 19 là gì quyền năng cao cả tuyệt vời của Người, nơi ta là những kẻ tin, (quyền năng) thật xứng với Người, khi Người ra uy sức mạnh của quyền bính Người. 20 Quyền năng Người đã ra uy trong Ðức Kitô: là đã cho Ngài chỗi dậy từ cõi chết, và đã cho ngự bên hữu Người, chốn hoằng thiên, 21 trên mọi cấp trật: thiên phủ, uy linh và quyền năng thiên chủ, và bất cứ danh phận nào được nêu tên, không những trong thời này, mà cả trong thời sẽ đến. 22 Muôn sự, Người đã đặt dưới chân Ðức Yêsu, và đã ban cho Ngài, đứng trên vạn vật, làm Ðầu Hội thánh, 23 đích thực là thân mình Ngài, sự viên mãn của Ðấng viên thành vạn sự trong mọi người.