Chương 1 => Thư 1 Của Thánh Gio-An | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)Ngôi Lời nhập thể

và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con

(1) Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,

điều chúng tôi đã nghe,

điều chúng tôi đã thấy tận mắt,

điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,

và tay chúng tôi đã chạm đến,

đó là Lời sự sống.

(2) Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,

Chúng tôi đã thấy và làm chứng,

chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:

sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha

và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.

(3) Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe,

chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,

để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,

mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha

và với Ðức Giêsu Kitô, Con của Người.

(4) Những điều này, chúng tôi viết ra

để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

 

I. Bước Ði Trong Ánh Sáng

 

(5) Ðây là lời loan báo của Ðức Giêsu Kitô

mà chúng tôi đã nghe,

và nay chúng tôi loan báo cho anh em:

Thiên Chúa là ánh sáng;

nơi Người không có một chút bóng tối nào.

(6) Nếu chúng ta nói

là chúng ta hiệp thông với Người

mà lại đi trong bóng tối,

thì chúng ta nói dối

và không hành động theo sự thật.

(7) Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng

cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

thì chúng ta được hiệp thông với nhau,

và máu Ðức Giêsu, Con của Người,

thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Ðiều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

(8) Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,

chúng ta tự lừa dối mình,

và sự thật không ở trong chúng ta.

(9) Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,

Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính

sẽ tha tội cho chúng ta,

và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

(10) Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,

thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,

và lời của Người không ở trong chúng ta.