Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm » «


Ngày 24/11/2023

Lời Chúa

  1. Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm Đc chẵn Đc lẻ
  2. Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, và các bạn Tử Ðạo Đc chẵn Đc lẻ
  3. Các Lời Nguyện và các Bài Ðọc trong Thánh Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Đc chẵn Đc lẻ
  4. Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân Đc chẵn Đc lẻ

Suy Niệm Lời Chúa

  1. Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hạnh Các Thánh

  1. Tìm hiểu đôi nét về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  2. CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM