Chương 1 => Tin Mừng Theo Thánh Marcô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Nhập Ðề

 

Yoan Tẩy giả. Chúa Yêsu chịu phép rửa, bị cám dỗ

1 Khởi nguyên Tin Mừng Ðức Yêsu Kitô Con Thiên Chúa.

2 Như đã viết trong (sách) tiên tri Ysaya:

Này ta sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi

kẻ sẽ dọn đường cho ngươi

3 Tiếng của ngươi hô trong sa mạc:

Hãy dọn đường Chúa,

hãy bạt lối Người đi.

4 Trong sa mạc, Yoan Tẩy Giả xuất hiện rao giảng thanh tẩy hối cải, để được tha thứ tội khiên. 5 Và cả xứ Yuđê và tất cả dân thành Yêrusalem trẩy dấn với ông và nhờ ông thanh tẩy cho trong sông Yordan mà xưng thú tội lỗi.

6 Yoan mình mặc áo lông lạc đà và ngang lưng thì thắt xiêm bằng da thú vật, và ông nuôi mình bằng châu chấu và mật ong dại. 7 Ông rao giảng rằng:" Sẽ đến sau tôi, Ðấng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mà cởi quai dép Ngài. 8 Phần tôi, tôi đã thanh tẩy các người bằng nước; còn Ngài, Ngài sẽ thanh tẩy các người bằng Thánh Thần"

9 Và xảy ra là trong những ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ Nazaret, xứ Galilê, và đã được Yoan thanh tẩy cho trong sông Yorđan. 10 Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy trời xé ra và Thần khí, như con chim câu, đáp xuống trên Ngài; 11 Và một tiếng phát ra tự trời:"Con là con chí ái Ta, kẻ Ta sủng mộ "

12 Và ngay sau đó, Thần khí xua Ngài vào sa mạc. 13 Và Ngài ở trong sa mạc bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, Ngài ở giữa dã thú, và các thiên thần hầu hạ Ngài.

 

I. Sứ Vụ Của Chúa Yêsu Tại Galilê

1. Ở Capharnaum

 

Toát yếu mở đầu

14 Sau khi Yoan đã bị nộp, thì Ðức Yêsu đến xứ Galilê, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa 15 mà rằng:" Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến bên; Hãy hối cải vào tin mừng"

Kêu gọi những môn đồ tiên khởi

16 Ðang đi dọc theo bờ biển Galilê, Ngài thấy Simôn và Andrê em của Simôn, đang quăng chài dưới biển; vì họ là ngư phủ 17 Và Ðức Yêsu nói với họ:"Hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi làm ngư phủ bắt người" 18 Và tức khắc, họ dã bỏ cả chài lưới mà theo Ngài. 19 Ði xa hơn một ít, Ngài thấy Yacôbê, con của Zêbêđê, cùng với Yoan em ông, cả hai đang vá lưới dưới đò, 20 tức khắc Ngài gọi họ. Và họ đã bỏ cha họ là Zêbêdê trên đò cùng những người làm công, mà đi theo Ngài.

Tại hội đường Capharnaum

21 Họ vào Capharnaum.Và tức khắc, ngày Hưu lễ, Ngài vào giảng dạy trong hội đường. 22 Và người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài, vì Ngài dạy dỗ họ như Ðấng có uy quyền, chứ không như các ký lục.

23 Ngay đó trong hội đường, có người bị thần ô uế nhập; nó hét lên, 24 rằng: " Yêsu Nazaret, chúng tôi với Ngài nào có việc gì? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết Ngài là ai: Ðấng thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Ðức Yêsu quát bảo nó rằng:" Hãy câm đi và ra khỏi người này!" 26 Và thần ô uế dằn vật người ấy; và thét một tiếng lớn, nó xuất khỏi người ấy 27 Và mọi người đều kinh hoảng, khiến họ bàn tán với nhau rằng: "Thế nghĩa là gì? Thật là một giáo huấn mới, một cách có uy quyền! Ngài truyền khiến được cả các thần ô uế, và chúng vâng lời Ngài!" 28 và tiếng tăm Ngài tức khắc lan ra mọi nơi, đến khắp vùng lân cận xứ Galilê.

Bà gia ông Simôn

29 Và ra khỏi hội đường, lập tức Ngài đến nhà của Simôm và Andrê, làm một với Yacôbê và Yoan. 30 Bà gia của Simôn nằm liệt vì cảm sốt; tức khắc họ nói với Ngài về bà. 31 Tiến lại, Ngài cầm tay bà, cho bà chổi dậy; và cơn sốt đã biến khỏi bà, và bà đã hầu hạ các ngài.

Chữa lành bịnh tật

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và những người bị quỉ ám; 33 tất cả thành tụ họp lại trước cửa. 34 Và Ngài đã chữa nhiều người ốm đau mắc đủ chứng bệnh; Ngài trừ quỉ củng nhiều, và cấm quỉ nói năng vì chúng biết Ngài.

Chúa Yêsu lén bỏ Capharnaum

35 Sáng sớm tinh sương, Ngài chổi dậy ra đi, đến một nơi hoang vắng; và Ngài cầu nguyện ở đó. 36 Simôn lùng kiếm Ngài cùng những kẻ ở với ông. 37 Họ đã tìm ra Ngài và họ thưa Ngài:" Mọi người đều kiếm Thầy!" 38 Và Ngài bảo họ:" Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã lân cận, để Ta rao giảng ở đó nữa, bởi chính vì thế mà Ta dã ra đi!" 39 Và Ngài đến rao giảng trong các hội đường khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỉ.

Chữa người phung hủi

40 Một người phung hủi đến với Ngài, khẩn xin Ngài; và quì xuống thưa Ngài: " Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch!" 41 Ðộng lòng thương xót, Ngài giơ tay đụng đến người ấy và nói:"Ta muốn, hãy nên sạch!" 42 Và tức khắc phung hủi biến mất và người ấy đã được sạch. 43 Rồi Ngài làm gắt mà xua người ấy đi. 44 Ngài bảo: "Coi chừng! Ðừng nói gì với ai; song hãy đi trình diện với tư tế; và vì được sạch rồi, thì hãy dâng lễ vật như Môse đã truyền dạy, để làm chứng trước mặt họ" 45 Vừa ra, người ấy lên tiếng cao rao, và phao đồn việc đó, khiến Ngài không còn có thể công ngiên vào thành nào; nhưng Ngài ở ngoài, trong những chỗ vắng người; và từ khắp nơi, người ta kéo đến với Ngài.