Chương 1 => Malaki | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

1 Sấm ngôn: Lời của Yavê cho Israel qua Malaki.

 

Yavê yêu mến Israel

2 Ta đã yêu mến các ngươi! Yavê phán. - Nhưng các ngươi nói: Ðâu nào sự Người yêu mến chúng tôi? - Esau lại không phải là anh của Yacob sao? - Sấm của Yavê. Thế mà Ta đã yêu mến Yacob. 3 Và Ta ghét bỏ Esau: Ta đã cho núi non của nó thành hoang địa và cơ nghiệp của nó cho sói sa mạc. 4 Vả nếu Eđom nói: "Chúng ta đã tan tành, nhưng chúng ta sẽ trùng tu các đống vụn!" Yavê các cơ binh phán thế này: Chúng xây lại và Ta, Ta sẽ lật đổ. Thiên hạ sẽ gọi chúng: "Bờ cõi (phường) vô đạo" "Dân mang án lôi đình vạn đại của Yavê!" 5 Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói: Yavê lớn thay quá cở bờ cõi của Israel!

 

Hạch tội hàng tư tế

6 Con kính cha, tớ (sợ) chủ. Nếu Ta là cha, nào đâu sự kính trọng Ta? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta? Yavê các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư tế, những kẻ khinh thị Danh Ta. - Nhưng các ngươi nói: Ðâu nào việc chúng tôi khinh thị Danh Người? - 7 Nơi việc các ngươi dâng lên tế đàn của Ta bánh trái uế trọc. - Thế mà các ngươi nói: Ðâu nào việc chúng tôi để Người uế trọc? - Nơi việc các ngươi nói: Soạn bàn Yavê, đồ xoàng! 8 Và khi các ngươi dâng lên con vật mù lòa làm lễ tế, thì không phải là bất chính sao? Và khi các ngươi dâng lên con vật què quặt bệnh hoạn, thì không phải là bất chính sao? Ngươi hãy thử đem biếu cho quan khâm sai, xem ông có chiếu nhận, có cho ngươi ngẩng mặt lên không? Yavê các cơ binh đã phán. 9 Vậy bây giờ hãy xoa dịu nhan Thiên Chúa, hầu Người thương đoái chúng ta! (Ðiều ấy do tự tay các ngươi đó!) Họa chăng nhân vì các ngươi, Người sẽ cho ngẩng mặt? Yavê các cơ binh đã phán. 10 Ai trong các ngươi đóng cửa lại, để các ngươi đừng nhen lửa tế đàn của Ta một cách vô lối? Nơi các ngươi, Ta không chút nào vui thỏa, Yavê các cơ binh đã phán. Và lễ lạc tự tay các ngươi, Ta không chiếu nhận. 11 Phải từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn, Danh Ta lớn thật nơi các quốc gia, và khắp mọi nơi, (hi sinh) được huân yên dâng tiến Danh Ta làm một với lễ vật tinh sạch. Quả thế Danh Ta lớn thật nơi các quốc gia. Yavê các cơ binh đã phán. 12 Còn các ngươi, các ngươi coi Danh Ta như đồ tục, bởi các ngươi nói: Soạn bàn của Ðức Chúa, đồ uế trọc. Và tế tự của Người, đồ xoàng. 13 Và các ngươi nói: Chết mệt! Các ngươi miệt thị Ta - Yavê các cơ binh đã phán - Các ngươi đem dâng con vật trộm được, hay què quặt bệnh hoạn. Các ngươi đem dâng thứ lễ vật ấy mà (mong) Ta chiếu nhận tự tay các ngươi sao? - Yavê đã phán - 14 Ðồ chúc dữ, quân xảo quyệt! Trong bầy thú, có thú đực, nhưng lại khấn, lại tế con vật hư bại cho Ðức Chúa. Quả Ta là Vua lớn lao - Yavê các cơ binh đã phán - Và Danh Ta, (Danh) đáng sợ nơi các quốc gia.