Chương 1 => Thư Thứ Hai Của Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Niên trưởng

kính gửi Bà chúa đã được tuyển lựa, và con cái Bà, những người tôi chân thành yêu mến, không cứ gì một mình tôi mà thôi, nhưng là hết mọi người đã được phúc biết sự thật, 2 nhờ bởi sự thật lưu lại trong ta, và sẽ ở với ta cho đến đời đời.

3 Sẽ ở với ta, ân sủng, lòng thương xót, sự bình an, do bởi Thiên Chúa Cha, và do bởi Ðức Yêsu Kitô, Con của Cha, trong sự thật và đức mến.

Khuyên nhủ thương yêu nhau

4 Tôi vui mừng quá đỗi vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ đi trong sự thật, thể theo lịnh truyền ta đã lĩnh tự nơi Cha. 5 Và hiện giờ đây, thưa Bà chúa, tôi xin Bà, không phải như thể tôi viết cho Bà một lịnh truyền mới, nhưng là điều ta đã có từ thuở ban đầu -- là ta phải yêu mến nhau. 6 Và lòng mến ấy chính là: ta hãy đi theo các lịnh truyền của Người. Lịnh truyền ấy, như anh em đã nghe dạy từ thuở ban đầu, là anh em phải đi trong lòng mến.

Những Phản Kitô

7 Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những kẻ không tuyên xưng Ðức Yêsu Kitô đến trong xác thịt. Ðó là kẻ lừa gạt, và là Phản Kitô. 8 Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi; nhưng mà để được lĩnh một phần thưởng sung mãn. 9 Phàm ai xông tới trước mà không lưu lại giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn kẻ ấy được có Cha và Con. 10 Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó.

11 Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm.

Lời từ tạ

12 Có lắm điều phải viết cho anh em, nhưng tôi không muốn nhờ giấy mực. Song tôi trông cậy sẽ đến với anh em, và diện đối diện mà đàm đạo, ngõ hầu sự vui mừng của chúng ta nên trọn.

13 Con cái của Bà được chọn, chị em với Bà gửi lời chào Bà.