Chương 1 => Thư Thứ Hai Của Thánh Phêrô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Symêôn Phêrô, nô lệ và Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô,

kính gửi những người thừa hưởng một đức tin quí giá ngang hàng chúng tôi, nhờ sự công chính của Thiên Chúa và là Cứu Chúa của ta, Ðức Yêsu Kitô.

2 Nguyện ước ân sủng và bình an xuống dẫy tràn cho anh em, với trí tri về [Thiên Chúa và Ðức Yêsu] Chúa chúng ta!

Ơn huệ của Thiên Chúa và nhân đức của tín hữu

3 Bởi chưng quyền năng thần linh của Ngài đã thí ban cho ta tất cả những gì cần cho sự sống và đạo hạnh, nhờ ở trí tri về Ðấng đã kêu gọi ta do bởi vinh quang uy đức của Ngài. 4 Nhờ đó những lời hứa vĩ đại đã được ban xuống cho ta, ngõ hầu nhờ vậy anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh, thoát cảnh đồi bại do bởi đam mê thế tục.

5 Và cũng vì lẽ ấy, anh em hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ đức tin thì đạt thêm đức độ, nhờ đức độ lại thêm giác ngộ, 6 nhờ giác ngộ lại thêm tiết tháo, nhờ tiết tháo lại thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn lại thêm đạo đức, 7 nhờ đạo đức lại thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ lại thêm đức mến. 8 Vì các điều ấy, một khi đã có được và có cách dồi dào, tất không để anh em ở dưng, vô hiệu trên đường trí tri về Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô. 9 Các điều ấy, ai không có là kẻ đui mù, cận thị; nó đã quên ơn được tẩy sạch các tiền khiên của nó. 10 Vì thế, hỡi anh em, hãy phấn chấn hơn nữa, làm sao cho ơn (Thiên Chúa) kêu gọi và tuyển lựa anh em được nên kiên cố. Làm thế, anh em không sợ phải sa ngã bao giờ, 11 vì như vậy sẽ được cấp cho anh em cách rộng rãi, (quyền) vào Nước hằng có của Chúa chúng ta và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô.

Những bảo đảm cho hi vọng cánh chung

12 Vì thế luôn luôn tôi sẽ nhắc cho anh em nhớ lại các điều ấy, dẫu rằng anh em đã biết rồi và được kiên cố trong sự thật hiện có. 13 Thiết nghĩ phận sự của tôi, bao lâu tôi còn ở trong lều tạm này, là phải nhắc nhở mà đề cao sự cảnh giác của anh em, 14 biết rằng buổi tôi bỏ lều ra đi kíp đây sẽ đến, như Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cũng đã tỏ cho tôi biết. 15 Nhưng tôi sẽ gắng sao để, tôi ra đi rồi, anh em luôn có phương ôn nhớ lại các điều này.

16 Vì không phải như những kẻ học đòi những chuyện hoang đường xảo mị, mà chúng tôi thông tỏ cho anh em quyền năng và Quang lâm của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, song như những người đã được phúc cung chiêm sự oai nghi lẫm lẫm của Ngài. 17 Vì Ngày đã lĩnh lấy nơi Thiên Chúa Cha vinh dự huy hoàng, khi mà Vinh quang lẫm lẫm đã tuyên ra về Ngài một lời thể ấy: "Ngài là Con Chí ái Ta, kẻ Ta đã đem lòng sủng mộ". 18Tiếng ấy, chúng tôi đã được nghe từ trời ban xuống, lúc chúng tôi được ở với Ngài trên núi thánh.

19 Và (như vậy) ta được có lời tiên tri thêm bội phần chắc chắn. Thật là điều phải lẽ việc anh em lưu tâm vào đó, như nhắm chiếc đèn rạng chốn u minh, chờ lúc Ngày bừng sáng và Sao mai mọc lên trong lòng anh em. 20Ðiều này trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên tri trong Kinh thánh không là điều tư riêng mình giải được. 21 Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đem đến; song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra.