Chương 1 => Thư Gửi Philêmôn | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Phaolô, nô lệ của Thiên Chúa, Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô, để cho những kẻ Thiên Chúa chọn được tin và được nhìn biết sự thật của chân đạo, 2 nhắm vào hi vọng là sự sống đời đời, Thiên Chúa, Ðấng không lừa dối đã hứa những thuở đời đời từ trước, 3 và đã tỏ bày, vào chính thời chính buổi, lời của Người nhờ việc rao giảng đã được ký thác cho tôi, thể theo thánh chỉ của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta,

4 gửi Titô, người con chính tông trong cùng một đức tin chung.

Ân sủng và bình an do tự Thiên Chúa Cha, và Ðức Kitô Yêsu, Cứu Chúa của ta!

Lập hàng giáo phẩm địa phương

5 Nhân vì lẽ này mà tôi đã để anh lại Crêta: ấy là để anh cải thiện thêm hơn những gì còn bỏ dở dang, và thiết lập hàng niên trưởng trong mỗi thành, như tôi đã truyền dạy. 6 Niên trưởng phải là người vô phương trách cứ, không tục huyền, con cái cũng đã tin đạo và lại không hề bị cáo tội là sống trác táng, hay vô kỹ cương. 7 Vì một vị giám sự, theo tư cách là quản gia của Thiên Chúa, phải là người vô phương trách cứ, không tự mãn, không cáu kỉnh, không nghiện ngập, không hiếu chiến, không hám trọc lợi, 8 nhưng là hiếu khách, phục thiện, chừng mực, công bằng, nhân đức, tiết độ, 9 nắm giữ giáo điều chắc chắn chiếu theo đạo lý, để có thể vừa khuyên răn rập theo đạo lý thuần lương, vừa biện bác những người chống đối.

Chiến đấu với tà đạo

10 Vì có lắm người loạn lạc, huênh hoang hư ngôn, phỉnh phờ gạt gẫm nhất là những kẻ thuộc giới cắt bì. 11 Phải làm sao cho chúng cứng miệng lại; chúng làm điên đảo cả gia đình người ta, dạy những điều bất chính, vì tham trọc lợi. 12 Một người thuộc dân họ, thánh trạng của họ đã nói: Dân Krêta đời đời láo khoét, những con thú dữ, những cái bụng lười! 13 Chứng ấy nói thật. Vì lẽ đó, anh hãy sửa trị nghiêm thẳng để họ nên người lương hảo trong đức tin, 14 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ Do Thái, và lịnh truyền của những người đã quay lưng cho sự thật.

15 Mọi sự điều trong sạch cho người trong sạch. Còn với những kẻ đã bị vấy nhơ và bất tín thì nào có gì là sạch được, trái lại lòng trí và lương tâm chúng đều nhiễm uế. 16 Tuyên xưng là biết Thiên Chúa, nhưng bởi việc làm họ hằng chối Người, thật là đồ ghê tởm và bất phục, vô phương làm lành.