Chương 2 => Sách Tiên Tri Malaki (Ma-la-khi) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: 2 Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - Ðức Chúa các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. 3 Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy. 4 Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta gửi lệnh truyền này cho các ngươi, để giao ước của Ta với Lê-vi tồn tại, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 5 Giao ước của Ta với nó là sự sống và sự bình an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó. Nó sẽ kính sợ Ta và kinh hãi trước Danh Ta. 6 Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác! Nó đi với Ta trên nẻo đường bình an và ngay thẳng; nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính. 7 Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm điều Luật dạy nơi miệng nó; quả thế, nó là thần sứ của Ðức Chúa các đạo binh. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.

 

Hôn nhân hỗn hợp và ly dị

10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? 11 Giu-đa đã bội phản; ở Ít-ra-en và ở Giu-đa, người ta đã làm điều ghê tởm: quả thật, Giu-đa đã xúc phạm Thánh Ðiện của Ðức Chúa mà Người hằng yêu mến, và nó đã cưới con gái của thần ngoại bang. 12 Kẻ nào làm như thế, xin Ðức Chúa bứng nó khỏi lều Gia-cóp, cả người làm chứng, người bảo trợ cũng như người tiến dâng lễ vật kính Ðức Chúa các đạo binh. 13 Còn đây là điều thứ hai các ngươi phải làm là đổ đầy nước mắt lên bàn thờ Ðức Chúa, vừa khóc lóc vừa rên siết, vì Người không còn đoái nhìn lễ vật, cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng nữa. 14 Các ngươi nói: Tại sao vậy? Bởi vì Ðức Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi. 15 Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. 16 Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ, - Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán -, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, - Ðức Chúa các đạo binh phán. Hãy coi chừng và chớ phản bội.

 

Ngày của Ðức Chúa

17 Các ngươi đã làm mệt Ðức Chúa vì những lời nói của các ngươi. Các ngươi nói: "Chúng tôi làm mệt Người ở chỗ nào?" Chính khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ cũng đều tốt trước mặt Ðức Chúa. Chính Người lấy làm vui thích ở giữa chúng. Các ngươi lại còn nói: "Thiên Chúa, Ðấng xét xử, Người ở đâu?"