Chương 1 => Sách Tiên Tri Zacarya (Da-ca-ri-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)Phần Thứ Nhất

 

Khuyên nhủ sám hối

1 Tháng tám năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng: 2 "Ðức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - và Ta sẽ trở lại với các ngươi, Ðức Chúa các đạo binh phán. 4 Ðừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo: "Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại." Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa -. 5 Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không?6 Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "Ðức Chúa các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."

 

Thị kiến thứ nhất: các kỵ mã

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng Sơ-vát, năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng: 8 Ðang đêm, tôi đã thấy một thị kiến. Ðây, một người đang cỡi con ngựa màu hung, và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. Ðằng sau người ấy, có những con ngựa màu hung, màu hồng và màu trắng. 9 Tôi mới hỏi: "Thưa ngài, những cái đó là gì vậy?" Thần sứ đang nói với tôi trả lời: "Ta sẽ cho ngươi thấy những cái đó là gì." 10 Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói: "Ðó là những người Ðức Chúa phái đi ngang dọc toàn cõi đất." 11 Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị thần sứ của Ðức Chúa đang đứng giữa các cây sim: "Chúng tôi đã đi ngang dọc toàn cõi đất, và thấy khắp nơi đều an cư lạc nghiệp." 12 Bấy giờ thần sứ của Ðức Chúa lên tiếng nói: "Lạy Ðức Chúa các đạo binh, Ngài không thương Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa cho đến mãi bao giờ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã bảy mươi năm!" 13 Ðức Chúa dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi. 14 Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi: "Hãy công bố: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: "Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Xi-on, Ta phát ghen lên dữ dội. 15 Ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn, vì Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát; thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ. 16 Vì thế, Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ trở về Giê-ru-sa-lem mà thương xót nó. Ðền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - và dây đo sẽ lại được giăng trên Giê-ru-sa-lem. 17 Ngươi còn phải công bố rằng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. Ðức Chúa sẽ lại an ủi Xi-on và Người lại chọn Giê-ru-sa-lem."